I. Általános rendelkezések

I.1. Alapelvek

Az Agapé Pünkösdi Gyülekezet (továbbiakban Gyülekezet) kimondja, hogy Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban SZMSZ) rendelkezései alapelveiben nem lehetnek ellentétesek a Magyar Pünkösdi Egyház (továbbiakban Egyház) alapdokumentumaival1.

A Gyülekezet politikai jellegű tevékenységeket nem végez, nem támogat, politikai állásfoglalásra tagjait nem bíztatja, nem hívja fel.

Az egyház és az állam különváltan történő működését Magyarország Alaptörvénye biztosítja.

A Gyülekezet megtestesíti a lelkiismereti és vallásszabadságot2, ezen belül a vallás szabad megválasztásának, és annak szabad akaratból történő megvallásának gyakorlati megnyilvánulását.

A Gyülekezet tagjait egyenlő jogok és kötelezettségek illetik és terhelik.

Az egyháztagság a gyülekezeti tagságban valósul meg.

I.2. SZMSZ hatálya, célja, felülvizsgálata

Az SZMSZ hatálya kiterjed az Agapé Pünkösdi Gyülekezet minden egyes tagjára, legfőbb szerveire, vezetőire, tisztségviselőire, szolgálati ágaira, egyéb szerveire és azokra, akikkel egyházi szolgálati jogviszonyban, illetve munkaviszonyban áll.

Az SZMSZ célja olyan keretrendszer megfogalmazása, amely a testvéri közösség átlátható, rendezett, harmonikus működését segíti, szabályozza, és ezáltal támogatja, hogy a Gyülekezet betöltse küldetését. 

Az SZMSZ-t szükség szerint, de legalább kétévente felül kell vizsgálni. A kétévenkénti kötelező felülvizsgálat a Lelkipásztor irányításával a Vezetőség feladata és felelőssége.

Az SZMSZ soron kívüli felülvizsgálatát a Gyülekezet bármely testülete vagy tagja kezdeményezheti. Amennyiben a kezdeményezést a Presbitérium kétharmada és/vagy a Vezetőség kétharmada és/vagy a nyilvántartott tagok 20 %-a támogatja, úgy a felülvizsgálat lebonyolítása a Lelkipásztor irányításával szintén a Vezetőség feladata és felelőssége. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a módosítást a Közép-magyarországi Egyházkerület vezetője írásban kezdeményezi a Lelkipásztornál. Az írásbeli kezdeményezésnek tartalmaznia kell a módosítás szükségességének indokát és az SZMSZ módosítandó pontjainak megjelölését, továbbá a módosítási javaslatot.


1 MPE Alapszabálya, Alapító Okirata, Szmsz, Választási és Kinevezési Szabályzata
2 Magyarország Alaptörvénye VII. cikk (1) bekezdésében nevesített alapjog.