II. Gyülekezet

A Gyülekezet újjászületett hívők közössége3, akiket Isten azzal a céllal hívott ki a világból4, hogy Jézus Krisztussal közösségben legyenek, őt Uruknak vallják szóval és szolgáló szeretettel, hirdessék és kövessék az ő üdvözítő akaratát5

A Gyülekezet önkéntes, lelki-szellemi testvéri közösség. Bármely személy saját elhatározásából, önként hozott kérelme alapján tagja lehet6, ha a Gyülekezet ezt elismerve tagjai sorába fogadja7. A Gyülekezet a tagjai által vállalt és jóváhagyott szabályrendszer szerint működik. 

II.1. Gyülekezet küldetése

A Gyülekezet küldetése Urunk, Jézus Krisztus misszióparancsa8 alapján megismertetni – lehetőség szerint – minden általunk elérhető emberrel Isten szeretetét, Jézus Krisztus megváltó kegyelmét, megtanítani őket Jézus parancsolataira, tanítványként megkeresztelve őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 

A Gyülekezet küldetését csak Jézus Krisztussal és egymással való közösségben tudja betölteni. Küldetésének legfontosabb elemei9:

 • az evangélium hirdetése a teljes Szentírás alapján, 
 • tanítás igeismeretre, tanítvánnyá tétel,
 • olyan keresztény gyülekezet építése, amelyben rendszeresen átélhető a mindenható Istennel való közvetlen kapcsolat, és felismerhető személyes megszólítása, 
 • a hívők szeretetközösségének kimunkálása, amely kisközösségi tevékenységek által éli meg10, és személyes kapcsolatokban mutatja be, teszi vonzóvá – a kívülállók számára is – Isten szeretetét.

II.2. Gyülekezet célja és feladata

A Gyülekezet célja, hogy igehirdetés, bibliai tanítás és személyes lelkigondozás által felkészítse, motiválja tagjait életszentségre és szolgálatra, szervezze közösségi tevékenységüket, hogy betölthessék a Gyülekezet küldetésében megfogalmazottakat.

A Gyülekezet – célja elérése érdekében kifejtett – főbb feladatai: 

 • igehirdetés és tanítás11
 • imádkozás12
 • éneklés, dicséret13
 • bemerítés,
 • úrvacsora osztás14,
 • szeretetszolgálat15,
 • gyermekek tanítása a Szentírás ismeretére, nevelésük Isten félelmére és a biblikus életforma követésére,
 • bibliai válaszok megfogalmazása a fiatalok részére a korukból adódó sajátos kérdéseikre,
 • tanács, védelem, támasz és útbaigazítás a Biblia tanítása szerinti helyes életvitelre a tagoknak és a hozzá fordulóknak,
 • a tagok és érdeklődők tanítása, motiválása Isten ismeretére és követésére,
 • a belső egység és a közösségtudat építése, erősítése, a tettekben megnyilvánuló tanúságtétel serkentése, 
 • a Szentlélek által adott ajándékok működésének és gyarapodásának támogatása,
 • az egyetemes egyház Szentlélek általi egységének munkálása16,
 • a társadalomban egyéb építő tevékenységek végzése. 

II.3. Gyülekezet jogállása

Az Agapé Pünkösdi Gyülekezet a Magyar Pünkösdi Egyház mint bevett egyház17 belső egyházi jogi személye18, amely az Egyház belső szabálya szerint, azzal összhangban működik. A Gyülekezet mint jogi személy jogok és kötelezettségek alanya lehet. A Gyülekezet további jogi személyeket és jogi státusz nélküli szervezeti egységeket hozhat létre.

 • A gyülekezet neve: Agapé Pünkösdi Gyülekezet
 • Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 7.
 • Adószáma: 18008041-1-42
 • Ügyintéző szerve: a Vezetőség
 • Képviselője: a Lelkipásztor és Gazdasági Vezető
 • Az Egyház: Magyar Pünkösdi Egyház
 • Az Egyház székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 37.
 • Illetékes egyházkerület: Közép-magyarországi Egyházkerület

3 1Pt 1,3
4 1Kor 1,2
5 Vö. Hitvallásunk, 2008, 10. f.
6 Bárki tag lehet, amennyiben az Szmsz III.2. pontja alatti tagsági feltételeknek megfelel.
7 Szmsz III.3. pontja
8 Mt 28,18-20
9 A Magyar Pünkösdi Egyház Alapszabálya (MPE Alapszabály) 2. §-ának rendelkezéseivel összhangban.
10 Például ifjúsági kör, házi bibliatanulmányozó csoport, gyermek-bibliakör, stb.

11 ApCs 2,42; Mt 4,23; Róm 10,14-15; 1Kor 1,23; stb.
12 ApCs 1,14 és 2,42; 1Tim 2,1-4; Jak 5,14-16; stb.
13 1Kor 14,26; Ef 5,19-20; Kol 3,16
14 Mt 28,19-20; ApCs 19,4-5; 1Kor 11,23.26
15 ApCs 11,29; Gal 6,10; Jak 1,27
16 MPE Alapszabálya 2. § (3) bekezdése
17 Magyarország Alaptörvénye VII. cikk (4) bekezdése és a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-ában és a 12. § (1) bekezdésében és Mellékletében foglaltakra tekintettel.
18 MPE Alapszabálya 12. § (3) bekezdése által felhívott 2. számú melléklet alapján.