IV.2. Presbitérium

A Presbitérium tagjai a Lelkipásztor és a gyülekezet felavatott presbiterei közül megválasztott személyek. A Presbitérium tagjai közül (kivéve a Lelkipásztor) évenként levezető tagot választ, akinek feladata a Presbitérium ülésének összehívása, az ülés napirendi pontjainak összegyűjtése, jegyzőkönyv készítése. A Presbitérium saját munkájáról, a Gyülekezet működésének értékeléséről évenként legalább egy alkalommal beszámol a Gyülekezetnek az évértékelő testvéri órán37. A Presbitérium a Vezetőséggel legalább félévente egyszer egyeztető megbeszélést tart.

A Presbitérium üléseit legalább kéthavonta tartja, maga határozza meg saját munkarendjét, határozatait ülésein hozza meg. A határozathozatal során minden Presbitériumi tag egyenlő szavazattal rendelkezik. A presbitérium határozatképes, amennyiben tagjainak kétharmada jelen van, döntést a teljes tagság minősített többségével hozhat. A Presbitérium határozatai bekerülnek a presbitériumi Határozatok Könyvébe. A presbitériumi ülésekről, azok napirendjéről és lényeges történéseiről, jegyzőkönyv készül, amely rögzíti a megbeszélés időpontját, helyszínét és a résztvevők felsorolását is, továbbá határozathozatal esetén a támogató, elvető és tartózkodó szavazatok számát is. A gyülekezet tagsága a presbitériumi Határozatok Könyvébe a Lelkipásztor vagy egy ezzel megbízott Vezetőségi tag közreműködésével betekintést nyerhet.

A Presbitérium tagjai között hozzátartozók nem lehetnek többségben.

IV.2.1. Presbitérium feladat- és hatásköre

 • a Gyülekezet  biblikus működésének ellenőrzése,    
 • a Gyülekezet szabályainak megfelelő  működés felügyelete,
 • imádkozás a gyülekezetért,
 • őrködés az igehirdetés, tanítás tisztasága felett,
 • lelkipásztorkeresés feladata és felelősségének viselése. 
 • aktív részvétel a gyülekezet tagjainak lelkigondozásában, a tanítványképzésben,
 • a Gyülekezet küldetésének, missziós stratégiájának megvitatása a Vezetőséggel, annak véleményezése,  
 • a Gyülekezetben elhangzó tanítások tematikájának, irányainak elfogadása, felügyelete, 
 • a Gyülekezet lelki fejlődésének, egységének elősegítése,
 • a Vezetőségi tagok jelölésének jóváhagyása, 
 • az operatív feladatokat ellátó Vezetőség támogatása, tanácsolása, kiemelt tekintettel a Lelkipásztor munkájának a támogatására,
 • presbiterek jelölése,
 • a felavatott presbiterek létszámának évenkénti felülvizsgálata, a Gyülekezet létszámához képest arányos szinten tartása (Gyülekezeti létszám 10%-a) felkészítéssel, mentorálással, presbiterek jelölésével,  
 • döntés más gyülekezetben felavatott presbiterek gyülekezeti szolgálatba állításáról;
 • biztosítja, hogy a Presbitérium létszáma folyamatosan fennálljon
 • biztosítja, hogy a Presbitérium határozatképessége fennálljon,
 • felügyeletet gyakorol a lelkipásztori szolgálati jogviszonnyal kapcsolatosan,
 • a Gazdasági Vezető jelölése,
 • a Gyülekezeti döntések végrehajtásának felügyelete, 
 • beszámol a Gyülekezetnek a Presbitérium éves munkájáról a gyülekezet (Vezetőség, Gyülekezet) működésének értékeléséről,
 • a gyülekezeti ügyekben megfelelő tájékoztatás és kommunikáció biztosítása,
 • fegyelmi ügyekben állásfoglalás
 • a Gyülekezet gazdálkodásának, vagyonkezelésének felügyelete - szükség esetén külső szakmai segítség igénybevételével -,
 • a Gyülekezet gazdálkodására vonatkozó éves beszámoló véleményezése,
 • döntés a Vezetőség által a Presbitérium elé terjesztett speciális ügyekben, 
 • meghatározott esetben presbitériumi képviselő választása38.

IV.2.2. Presbitérium tagjaira vonatkozó személyi feltételek

Presbitériumi tag lehet az a nagykorú39 személy, aki

 • eleget tesz a Presbiterekkel szemben támasztott bibliai feltételeknek (1Timóteus 3,1-7. Titus 1,7-9), 
 • aktív szolgáló életet él,
 • legalább öt éve megtért,
 • legalább három éve a Gyülekezet tagja,
 • Szentlélekkel teljes,
 • Istentől kapott és a gyülekezeti életben bebizonyosodott elhívással rendelkezik,
 • bibliai normák szerinti erkölcsi magatartással bír,
 • az MPE Hitelveit, Alapszabályát, Szmsz-ét és az Etikai Kódexét elfogadja

IV.2.3. Presbitérium tagjainak megválasztása, megbízatása megszűnése

A Presbitérium tagjait a Testvéri Óra a felavatott, tagságra jelölt presbiterei közül választja. A Presbitérium létszáma 7 fő a Lelkipásztorral együttesen. A Presbitérium megválasztásának lebonyolításáért felelős személy a Gyülekezet jelölése alapján a Lelkipásztor, a Gazdasági Vezető vagy valamely vezetőségi tag lehet.

A Presbitérium tagjainak megválasztása jelölti lista összeállításával kezdődik. A Gyülekezet minden felavatott presbitere automatikusan felkerül a jelölti listára, amennyiben megfelel a presbitériumi tagság személyi feltételeinek és vállalja a presbitériumi tagsággal együtt járó feladatokat, felelősséget.

A presbitériumi tagok megválasztása esetén a választó testvéri órát minden esetben megelőzi egy azt előkészítő, a szavazás módját, témáját és a jelöltek személyét meghirdető alkalom, aminek keretét a gyülekezet vasárnap délelőtti istentisztelete adja. A jelölti lista megismerését követően a Testvéri Óra titkos szavazással a jelenlevők minősített többségével választja a Presbitérium tagjait. A tagok szavazataikat a Presbitérium taglétszámnak megfelelő számú jelöltre személyenkénti ikszeléssel adhatják le.

A szavazás egy előre elkészített, valamennyi jelölt nevét tartalmazó szavazólistán történik. Érvénytelen az a szavazólista, melyen az előzetesen meghatározott létszámnál több név került megjelölésre. Egy szavazólistáról egy jelölt egy szavazatot kaphat. Az érvényes szavazólisták szavazatainak összesítését követően kialakul a jelöltek sorrendje. A presbitériumi taglétszám feltöltése a szavazatok alapján kialakult sorrend szerint történik. Amennyiben szavazategyenlőség miatt a presbitériumi tagok személye teljes körűen nem határozható meg, az egyenlő szavazatot kapott személyek tekintetében újabb titkos szavazásra kerül sor a következő testvéri órán.

A Presbitérium tagja nem lehet egyben a Vezetőség tagja is.

A presbitériumi tagok megbízatásukat négyéves időtartamra kapják, újraválaszthatók. A választott presbitériumi tagokat a Gyülekezet nyilvános istentiszteleten, a Lelkipásztor kézrátételes imájával állítja szolgálatba.

Megszűnik a Presbitériumi tag megbízatása

 • a megbízás időtartamának lejártával,
 • amennyiben az év presbitériumi üléseinek több mint felén nem vesz részt,
 • halállal

Megszüntethető a Presbitériumi tag megbízatása

 • visszahívással,
 • lemondással,
 • fegyelmi eljárásban hozott felfüggesztő határozattal.

A Gyülekezet tagjai a Presbitérium tagját bármikor, indokolással visszahívhatják.

A Presbitériumi tag a Presbitériumhoz vagy a Testvéri Órához intézett nyilatkozatával bármikor lemondhat. A lemondott Presbitériumi tag megbízatása a helyébe lépő személy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik napon szűnik meg. Amennyiben valamely Presbitériumi tag pozíciója időlegesen betöltetlen, úgy a Presbitérium köteles új Presbitériumi tag megválasztását a következő Testvéri Óra napirendi pontjává tenni, a választás előkészítésére vonatkozó szabályok betartása mellett.

Amennyiben a Presbitériumi tag a presbitériumi megbeszélések több mint felén nem vesz részt, a Presbitériumi tag megbízatása automatikusan megszűnik, ezért ez esetben is a fentiek szerint kell eljárni.

A Presbitérium tagja fegyelmi ügyében a Lelkipásztor vezetésével a Presbitérium és a Vezetőség együttesen jár el első fokon. Jogorvoslati lehetőség másodfokon az egyházkerület vezetősége40.

IV.2.4. Presbitérium tagjainak jogai és kötelezettségei

A presbitériumi tagnak teljes felelősséggel és legjobb tudása szerint kell ellátnia feladatait, és eleget tennie kötelezettségeinek, hozzájárulnia a Gyülekezet épüléséhez. A Presbitérium tagjai feladataikat személyesen látják el, Isten akaratát követve a Gyülekezet érdekeinek megfelelően. A Presbitérium tagjai bármely tag kérésére felvilágosítást adnak a presbitériumi ügyekről. A Presbitérium tagja indokolással megtagadhatja a felvilágosítást, ha ez a Gyülekezet más tagja személyes adatai védelmének sérelmével járna, illetve, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy a Gyülekezet belső ügyeire vonatkozó titoktartási kötelezettségét nem tartja be.

IV.2.5. Presbiterek

A presbiterek a Gyülekezet felavatott elöljárói, „őrállói”, akik a Gyülekezetért kiemelt felelősséggel tartoznak.

A presbiterek feladata, hogy részt vegyenek a Gyülekezet lelki építésében, gondozásában, elkötelezettségükkel, életvitelükkel, igeismeretükkel követendő példát mutassanak. A Gyülekezet a presbiterek közül választ Presbitériumi tagokat, illetve a presbiter betölthet vezetőségi tagságot vagy egyéb gyülekezeti szolgálatot is, de a presbiter nem lehet a Presbitérium és a Vezetőség tagja is egyidejűleg. Más gyülekezetben felavatott presbiterek gyülekezeti szolgálatba állítása a Presbitérium hatáskörébe tartozik.

Azok a presbiterek, akik – koruk, élethelyzetük vagy egyéb ok miatt – nem vesznek részt az aktív vezetői feladatokban, lehetőségeik szerint részt vállalhatnak a következő szolgálatokban:

 • imádkozás a gyülekezet folyamatos lelki-szellemi fejlődéséért, számbeli növekedéséért, missziójáért,
 • imádkozás az újonnan megtértek egészséges beépüléséért, az új szolgálatba állókért, a szükségben levőkért, betegekért,
 • igehirdetés és tanítás, imaóra vezetése,
 • mentori, lelkigondozói feladatok végzése,
 • segítés az úrvacsora jegyeinek kiosztásában. 

Presbiter lehet az a nagykorú személy, aki

 • eleget tesz a presbiterekkel szemben támasztott bibliai feltételeknek (1Timóteus 3,1-7. Titus 1,7-9), 
 • példamutató szolgáló életet él,
 • legalább öt éve megtért,
 • legalább három éve a Gyülekezet tagja,
 • Szentlélekkel teljes,
 • Istentől kapott és a gyülekezeti életben bebizonyosodott elhívással rendelkezik,
 • bibliai normák szerinti erkölcsi magatartás jellemzi,
 • az Egyház Hitelveit, Alapszabályát, Szmsz-ét és az Etikai Kódexét elfogadja.

A presbitereket a Presbitérium egyhangú döntésével jelöli és a jelölés folyamatába a Vezetőséget bevonhatja. A jelölt presbiterekről a Testvéri Óra szavaz. A Lelkipásztor a jelöltek személyéről, a jelölés indoklásáról tájékoztatja a Gyülekezetet. Presbiter választás esetén a választó testvéri órát minden esetben megelőzi egy azt előkészítő, a szavazás módját, témáját és a jelölt személyét meghirdető alkalom, aminek keretét a gyülekezet vasárnap délelőtti istentisztelete adja. A presbitert a Testvéri Óra titkos szavazással a jelenlévők minősített többségével választja meg. Amennyiben a presbiter a megbízatást elfogadja, őt a Gyülekezet nyilvános istentiszteleten, a Lelkipásztor kézrátételes imájával állítja szolgálatba. A presbiteri felavatáson az illetékes egyházkerületi vezetőség egy tagjának jelen kell lennie.

A presbiteri tisztség élethosszig tart, kivéve, ha erről a presbiter lemond, vagy életvitele alapján alkalmatlanná válik, s erről fegyelmi eljárás során felfüggesztő határozat születik, vagy egyházi tagsága megszűnik.

A presbiter fegyelmi ügyében a Lelkipásztor vezetésével a Presbitérium és a Vezetőség együttesen jár el első fokon. Jogorvoslati lehetőség másodfokon az egyházkerület vezetősége41.


37 ld. SZMSZ IV.1.2. pontja 
38 ld. SZMSZ IV.4.4. pontja
39 18. életévét betöltött cselekvőképes személy
40 MPE Szmsz 6.2. pontja. Ezen rendelkezés megfontolását Gyülekezetünk kezdeményezni fogja az Egyháznál.
41 MPE Szmsz 6.2. pontja. Ezen rendelkezés megfontolását Gyülekezetünk kezdeményezni fogja az Egyháznál.