IV.3. Vezetőség

A Gyülekezet ügyvezető-operatív szerve, amely a tagság felhatalmazása alapján a Lelkipásztor vezetésével bibliai alapokon, az SZMSZ és a Testvéri Óra határozatainak keretei között irányítja a Gyülekezet életét, tevékenységeit, és dönt a Testvéri Óra, a Presbitérium, a Lelkipásztor és a Gazdasági Bizottság kizárólagos hatáskörébe nem tartozó kérdésekben.

A Vezetőség elnöke a Lelkipásztor, tagja a Gazdasági Vezető és a Lelkipásztor által javasolt, a Presbitérium által elfogadott és a Gyülekezet által vezetőségi taggá választott személyek. A Vezetőség létszáma legalább 5 fő a Lelkipásztorral együttesen.

A Vezetőség tagjai között hozzátartozók nem lehetnek többségben.

A Vezetőség maga határozza meg saját munkarendjét, határozatait ülés tartásával hozza meg. A határozathozatal során minden vezetőségi tag egyenlő szavazattal rendelkezik. A vezetőség határozatképes, amennyiben tagjainak több mint a fele jelen van; döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni, szükség esetén újabb szavazást kell tartani a következő ülésen. A Vezetőségi ülésekről, azok napirendjéről és lényeges történéseiről jegyzőkönyv készül, az időpont, helyszín, résztvevők nevének feltüntetésével, határozathozatal során a támogató, elvető és tartózkodó szavazatok számát is rögzíteni kell. A napirendi pontokkal kapcsolatban hozott döntések bekerülnek a vezetőségi Határozatok Könyvébe. A gyülekezet tagsága a Lelkipásztor vagy az ezzel megbízott vezetőségi tag közreműködésével betekinthet a vezetőségi Határozatok Könyvébe.

IV.3.1. Vezetőség feladat- és hatásköre

 • a Gyülekezet bibliai alapokon történő és a Gyülekezet szabályai szerinti működésének biztosítása, 
 • a Gyülekezet napi ügyeinek vitele, 
 • hatáskörébe tartozó döntések meghozatala, azokról a tagság tájékoztatása, azok végrehajtása, 
 • a Testvéri Óra döntéseinek végrehajtása,
 • a gyülekezeti tevékenységek megszervezése,
 • a Gyülekezet küldetésének és missziós stratégiájának kidolgozása, egyeztetése a Presbitériummal és a Gyülekezet elé terjesztése
 • a gyülekezeti tanítások tematikájának előkészítése, egyeztetése a Presbitériummal és a Gyülekezet elé terjesztése, 
 • a gyülekezetben működő kisközösségek összefogása, gondozása,
 • tanítványképzés,
 • az igehirdetés, igei tanítás tisztaságának biztosítása, 
 • a Gyülekezet épülésének, egységének elősegítése,
 • a Gyülekezeti rend fenntartása,
 • a Gyülekezeti bizottságok, tanácsadó testületek megalakításának elhatározása, és vezetőinek kijelölése; erről a tagság tájékoztatása, működésük felett felügyeleti- és ellenőrzési jogkör gyakorlása,
 • a szolgálati ágak létrejöttére javaslattétel, 
 • a szolgálati ágak vezetőinek felkérése, felkérés visszavonása, utánpótlásukról gondoskodás, 
 • a szolgálati ágak felett felügyeleti- és ellenőrzési jogkör gyakorlása, legalább negyedévente egyeztető megbeszélés a szolgálati ágak vezetőivel, a szolgálati ágak munkájának  évenkénti értékelése
 • a tagfelvételre és kizárásra javaslattétel,
 • fegyelmezési eljárás irányítása
 • a Gyülekezet éves működési tervének elkészítése, a szolgálati ágak munkájának koordinációja az éves működési terv készítése során, éves célok kitűzése a Vezetőség munkájára vonatkozóan és azok előterjesztése a Gyülekezetnek,
 • éves beszámoló készítése a Vezetőség munkájáról, a célok teljesüléséről,
 • a Gyülekezet költségvetési- vagy projekt tervéhez javaslattétel a Gazdasági Bizottságnak;
 • az éves gazdasági beszámoló, költségvetés és a projekttervek jóváhagyása,
 • a Testvéri Óra összehívása,  
 • a Vezetőség által összehívott Testvéri Óra előkészítése, javaslattétel azok napirendjére, a tagok szabályszerű értesítése az ülésről,
 • részvétel a Testvéri Órán és válaszadás a Gyülekezettel kapcsolatos kérdésekre,
 • a Testvéri Óra döntéseihez határozati javaslatok előkészítése és tagok elé terjesztése,
 • a Gyülekezet határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb fontos dokumentációjának vezetése,
 • a Gyülekezet működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
 • a Gyülekezet képviselete teljes felelősséggel az egyházi és társadalmi közéletben,
 • az SZMSZ felülvizsgálata (kötelező vagy megfelelő támogatottság esetén soron kívüli)
 • egyéb feladat, amit az SZMSZ a Vezetőség hatáskörébe utal.

IV.3.2. Vezetőség tagjaira vonatkozó személyi feltételek

Vezetőségi tag lehet az a nagykorú személy, aki

 • eleget tesz a presbiterekkel szemben támasztott bibliai feltételeknek (1Timóteus 3,1-7. Titus 1,7-9), 
 • példamutató szolgáló életet él,
 • legalább öt éve megtért,
 • legalább három éve a Gyülekezet tagja,
 • Szentlélekkel teljes,
 • Istentől kapott és a gyülekezeti életben bebizonyosodott elhívással rendelkezik,
 • bibliai normák szerinti erkölcsi magatartás jellemzi,
 • az Egyház Hitelveit, Alapszabályát, Szmsz-ét és az Etikai Kódexét elfogadja.

IV.3.3. Vezetőség tagjainak megválasztása, megbízatása megszűnése

A Lelkipásztor javaslatot tesz a vezetőségi tagok személyére, akik jelöltté akkor válhatnak, ha ahhoz a Presbitérium egyhangúlag hozzájárul. A Lelkipásztor a jelöltek személyéről, a jelölés indokairól, a Presbitérium a jelöltekről kialakított véleményéről a testvéri órán tájékoztatja a Gyülekezetet. A Vezetőségi tagok megválasztása esetén a választó testvéri órát minden esetben megelőzi egy azt előkészítő, a szavazás módját, témáját és a jelölt személyét meghirdető Testvéri Óra. A Vezetőség tagjait a Testvéri Óra a jelenlévők minősített többségével titkos szavazással választja meg 3 éves időtartamra. A Vezetőségi tagok megbízatása elfogadással jön létre. A Vezetőség tagjai újraválaszthatók. A választott Vezetőségi tagokat a Gyülekezet nyilvános istentiszteleten, a Lelkipásztor kézrátételes imájával állítja szolgálatba.

Megszűnik a vezetőségi tag megbízatása

 • a megbízás időtartamának lejártával,
 • amennyiben 6 hónapon belül a vezetőségi ülések felén nem vesz részt,
 • halállal

​Megszüntethető a vezetőségi tag megbízatása

 • lemondással,
 • visszahívással,
 • fegyelmi eljárásban hozott felfüggesztő határozattal.

A Gyülekezet tagjai a Vezetőség tagját bármikor, indokolással visszahívhatják.

A vezetőségi tag a Vezetőséghez vagy a Testvéri Órához intézett nyilatkozatával bármikor lemondhat. A lemondott vezetőségi tag megbízatása a helyébe lépő személy megválasztásával szűnik meg, a lemondás legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A Vezetőség köteles a lemondott vezetőségi tag tisztségének betöltéséről mihamarabb, de legkésőbb a lemondást követő 60 napon belül gondoskodni.

Amennyiben valamely vezetőségi tag pozíciója időlegesen betöltetlen, úgy a Vezetőség köteles a hozzá tartozó szolgálati terület saját hatáskörben történő ellátásáról gondoskodni, és az új vezetőségi tag megválasztását a következő testvéri óra napirendi pontjává tenni, betartva a választás előkészítésére vonatkozó kötelező lépéseket. Ha valamely Vezetőségi tag 6 hónapon belül a vezetőségi megbeszélések felén nem vesz részt, mandátuma automatikusan megszűnik, s a Vezetőségnek ez esetben is a fentiek szerint kell eljárnia.

A vezetőségi tag fegyelmi ügyében a Lelkipásztor vezetésével a Presbitérium és a Vezetőség együttesen jár el első fokon. Jogorvoslati lehetőség másodfokon az egyházkerület vezetősége42.

IV.3.4. Vezetőség tagjainak jogai és kötelezettségei

A Vezetőség feladata, hogy teljes felelősséggel és legjobb tudása szerint irányítsa a Gyülekezet tevékenységeit, szolgálati területeit, csoportjait, és ezáltal jelentősen hozzájáruljon a Gyülekezet épüléséhez. A Vezetőség tagjai feladataikat személyesen látják el Isten akaratát követve a Gyülekezet érdekeinek megfelelően. A Vezetőség tagjai bármely tag kérésére felvilágosítást adnak. A Vezetőség tagja indokolással megtagadhatja a felvilágosítást, ha ez a Gyülekezet más tagja személyes adatai védelmének sérelmével járna, illetve, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy a Gyülekezet belső ügyeire vonatkozó titoktartási kötelezettségét nem tartja be.


42 MPE Szmsz 6.2. pontja. Ezen rendelkezés megfontolását Gyülekezetünk kezdeményezni fogja az Egyháznál