IV.4. Lelkipásztor

A Lelkipásztor a Gyülekezet választott első tisztségviselője, felelős vezetője, aki pásztorolja, irányítja a Gyülekezetet a Vezetőség, a Presbitérium, valamint a gyülekezet tisztségviselői és szolgálattevői közreműködésével. Szolgálatát Istentől kapott elhívása alapján végzi, elsődleges felelőssége a gyülekezet szellemi előmenetele, szabályszerű működése. Képviseleti jogát önállóan gyakorolja, amely általános jellegű.

A Lelkipásztor elnöke a Vezetőségnek, tagja a Presbitériumnak, levezető elnöke a testvéri órának. Fő feladata az igehirdetés, melynek tisztaságáért a Gyülekezetben személy szerint is felelős, továbbá felel a lelkigondozás szolgálatáért.

A Lelkipásztor a Magyar Pünkösdi Egyházzal egyházi szolgálati jogviszonyban áll. A lelkipásztori munkakör betölthető teljes, illetve részmunkaidős szolgálat keretében. Ez utóbbi eset feltétele, hogy a Lelkipásztor feladat- és hatásköre a Lelkipásztor és a Vezetőség között Testvéri Óra által elfogadott módon, a munkakör, a feladat- és hatáskörök írásbeli rögzítése mellett előzetesen megosztásra kerüljön.

IV.4.1. Lelkipásztor feladat- és hatásköre

 • rendszeres igehirdetés, tanítás az istentiszteleteken, hétköznapi alkalmakon,
 • igehirdetés az ünnepi istentiszteleteken,
 • imádkozás, közbenjárás a gyülekezetért, gyülekezeti tagokért,
 • a gyülekezetben működő kisközösségek összefogása, gondozása,
 • tanítványképzés,
 • családlátogatás,
 • beteglátogatás, betegekért imádkozás,
 • a felel a tagok és a gyülekezet gondozói köréhez tartozók lelkigondozásáért,
 • lelkipásztori fogadóóra tartása,
 • az istentiszteleti alkalmak szolgálati rendjének koordinálása,
 • úrvacsoraosztás irányítása a gyülekezeti közösségben,
 • úrvacsorai jegyek eljuttatásának megszervezése a fizikailag rászorulóknak,
 • a bemerítkezők oktatása és felkészítése a bemerítkezésre, a tagfelvételre,
 • a bemerítés szolgálatának elvégzése,
 • házasulandók oktatása,
 • menyegzői istentiszteleteken az igehirdetés, a fogadalom-tétel, áldáskérés szolgálata,
 • gyermekbemutatás szolgálatának végzése,
 • áldáskérés a megválasztott gyülekezeti szolgálattevőkre a Presbiterek, Vezetőségi tagok közreműködésével,
 • temetési szolgálat végzése,
 • a Vezetőség tagjainak személyére javaslattétel, megválasztásuk előkészítése,
 • Vezetőség tagjai feladatainak meghatározása,
 • vezetőségi ülések összehívása, napirend meghatározása, vezetése, gondoskodás a vezetőségi megbeszélések jegyzőkönyveinek és határozatainak dokumentálásáról,
 • gondoskodás a Testvéri Óra, a Vezetőség és a Presbitérium határozatait tartalmazó Határozatok Könyvének vezetéséről (bekéréséről), a tagok számára a betekintés biztosításáról, 
 • a Vezetőség elnökeként a Vezetőség munkájának irányítása, szervezése, 
 • a vezetőségi tagok munkájának értékelése,
 • a Vezetőség elnökeként a szolgálati ágak és a Vezetőség munkájának összehangolása; a szolgálati ágak éves tervének elfogadása; a szolgálati ágak munkájának felügyelete, szolgálati megbízások kiosztása,
 • presbiterek, vezetőségi tagok, szolgálati ág vezetők, gyülekezeti tisztségviselők felavatása, beiktatása,
 • Testvéri Óra levezetése, Vezetőségi döntésekről a Gyülekezet tájékoztatása,
 • a Gyülekezet költségvetési-, projekt terveihez javaslattétel a Gazdasági Bizottságnak,
 • a Gyülekezet éves működési tervkészítésének irányítása,
 • az éves gazdasági beszámoló és költségvetés, illetve projekttervek véleményezése,
 • gondoskodás a Gyülekezet adminisztrációs feladatairól, a tagság nyilvántartásáról,
 • gondoskodás az SZMSZ karbantartásáról, kötelező vagy soron kívüli felülvizsgálatáról,
 • a felettes egyházi szervek vonatkozó határozatainak megtartása, illetve megtartatása,
 • a Gyülekezet törvényes működésének biztosítása,
 • a Gyülekezet hivatalos ügyeinek intézése,
 • a Gyülekezet képviselete az egyházi szervek előtt és kifelé irányuló kapcsolataiban.

IV.4.2. Személyi feltételek

Lelkipásztor lehet az a nagykorú személy, aki

 • eleget tesz a Presbiterekkel szemben támasztott bibliai feltételeknek (1Timóteus 3,1-7. Titus 1,7-9), 
 • aktív szolgáló életet él,
 • legalább 10 éve megtért,
 • Szentlélekkel teljes,
 • Istentől kapott és a gyülekezeti életben bebizonyosodott elhívással rendelkezik,
 • kifogástalan, bibliai normák szerinti erkölcsi magatartással bír,
 • példás családi életet él,
 • felsőfokú teológiai végzettséggel rendelkezik,
 • legalább öt éves releváns gyülekezetvezetői gyakorlattal rendelkezik,
 • az MPE Hitelveit, Alapszabályát, Szmsz-ét és az Etikai Kódexét elfogadja,
 • a Gyülekezet SZMSZ-ét megismeri és elfogadja.

Az elvált, újraházasodott családi állapotú lelkipásztor-jelölt akkor választható meg, ha alkalmasságát az Etikai Bizottság javaslata alapján az MPE Egyháztanácsa megállapította.

A Lelkipásztor vagy vele egy háztartásban élő hozzátartozója43 a Gyülekezet gazdasági vezetője, pénztárosa, vagy pénztárellenőre nem lehet. 

IV.4.3. Lelkipásztor megválasztása44, megbízatása megszűnése

A lelkipásztori szolgálati hely megüresedése esetén a lelkipásztori szolgálat betöltéséről gondoskodni kell. A Lelkipásztor szolgálatba állásáig a gyülekezeti szolgálat ellátása a Presbitérium, az operatív feladatok ellátása pedig a Presbitérium irányításával a Vezetőség feladata. A Gyülekezet Presbitériuma a lelkipásztori szolgálatot betöltő személyi kérdést kiemelten kezeli, mint a Gyülekezet jövője szempontjából jelentős tényezőt. A lelkipásztori szolgálati hely betöltése folyamatának alapvető lépései a keresés, a megismerés, a jelölés, a választás, a meghívás, a meghívás elfogadása, a szolgálatba lépés, azonban a Presbitérium a folyamat lebonyolítására köteles részletes tervet készíteni és azt a gyülekezetnek elfogadásra előterjeszteni. A Presbitérium meghatározza a lelkipásztor-keresés módszerét, irányítja a keresés folyamatát, a keresést addig folytatja, amíg egyhangú döntésével lelkipásztorjelöltet nem tud állítani.

A Gyülekezet imában és böjtben kéri el Isten személyre szóló vezetését a lelkipásztor személyére vonatkozóan, aki lehet a Gyülekezetnek e szolgálatra alkalmas tagja, de lehet más gyülekezetben szolgáló személy is. A jelölést megelőzően a Gyülekezetnek és a lehetséges jelölteknek is biztosítani kell egymás kölcsönös megismerését a szolgálat (igehirdetés, lelkigondozás, gyülekezetszervezés és -vezetés, etc.), a családi és egyéni élet különböző területein. A jelölést megelőzően a Presbitérium köteles tájékoztatást adni a jelölteknek a lelkipásztori szolgálat körülményeiről (javadalmazás, lakhatás, szolgálati sajátosságok, munkatársak, SZMSZ) is. A keresés és jelölési folyamat során több személy neve is felmerülhet, de választásra csak egy jelölt állítható. A jelölés folyamatában a Presbitérium kikéri az Egyháztanács véleményét és döntését annak mérlegelésével hozza meg.

A választó Testvéri Órát megelőzi egy azt előkészítő, a szavazás módját, témáját és a jelölt személyét meghirdető Testvéri Óra. A választó Testvéri Óra határozatképességének feltétele megegyezik a Testvéri Óra feltételeivel, de azon jelen kell lennie az egyházkerületi vezetőség egy tagjának. A választó testvéri órán a jelenlévő tagok minősített többségével titkos szavazással választja meg a lelkipásztorát. A megválasztott lelkipásztort a Presbitérium írásban meghívja, amelyre a meghívottnak egy hónapon belül kell írásban válaszolnia. A meghívás elfogadását követően a Lelkipásztor szolgálatba lép. A lelkipásztor megbízatása 6 évre szól, mely korlátlan alkalommal megismételhető. Első megbízását átvevő lelkipásztor estében egy év próbaidő szükséges, melytől eltekinteni nem lehet.

A Lelkipásztor hivatalos működése a gyülekezetben avatással, vagy beiktatással kezdődik. Első szolgálatba lépés esetén „avatás”, lelkipásztori múlttal rendelkező személy esetén a szolgálat megkezdésekor „beiktatás” az ünnepélyes megnevezés. Az avatás illetve beiktatás a Presbitériumnak és a gyülekezet presbitereinek a feladata az Egyháztanács közreműködésével45.

Amennyiben a lelkipásztori szolgálati helyet a Gyülekezet tagjainak sorából tölti be, a Vezetőség mandátuma a beiktatást követő harmincegyedik napon megszűnik. Amennyiben a Gyülekezet nem tagjai sorából választ lelkipásztort, a Vezetőség mandátuma a beiktatástól számított egy év elteltével megszűnik. A Vezetőség mandátumának megszűnésekor a Lelkipásztor és a Presbitérium a megszűnés napjáig köteles gondoskodni új Vezetőség felállításáról.

Amennyiben a Gyülekezet egy éven belül nem tud döntésre jutni a lelkipásztori szolgálati hely betöltéséről, a Gyülekezet testvéri órai határozattal igényelheti az egyházkerület-vezető bevonását a lelkipásztor keresési feladatba.

A szabályszerűen meghívott és szolgálatba állított lelkipásztor az Egyházzal szolgálati jogviszonyban áll. A szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos felügyeletet a Gyülekezet a Presbitérium által gyakorolja46.

Megszűnik a Lelkipásztor megbízatása

 • a megbízás időtartamának lejártával,
 • halállal

Megszüntethető a Lelkipásztor megbízatása

 • visszahívással,
 • lemondással,
 • nyugdíjba vonulással,
 • fegyelmi eljárással.

A Testvéri Óra minősített többséggel a Lelkipásztort bármikor visszahívhatja, a visszahívás okát a Lelkipásztorral közölni kell. Visszahívás történhet az MPE Egyháztanácsának kezdeményezésére is.

A Lelkipásztor a Presbitériumhoz vagy a Testvéri Órához intézett nyilatkozatával bármikor lemondhat. A Gyülekezet működésének folyamatos biztosítása érdekében a lemondás az új Lelkipásztor megválasztásával, ennek hiányában, legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. Ettől eltérni közös megegyezéssel lehet.

A Lelkipásztor fegyelmi ügyében a Presbitérium és az Egyház Elnöksége jár el első fokon. Jogorvoslati lehetőség másodfokon az Egyháztanács47.

IV.4.4. Lelkipásztor helyettesítése

A Lelkipásztor átmeneti (1-3 hónap) akadályoztatása esetén a Lelkipásztor feladat- és hatáskörét a Presbitérium látja el.

A Lelkipásztor tartós akadályoztatása48 (több mint 3 hónap) esetén, valamint olyan rendkívüli helyzetben, amely szolgálatának ellátását lehetetlenné teszi (például a lelkipásztori megbízás megszűnése), a Lelkipásztor feladat- és hatáskörét a Presbitérium az alábbiak szerint látja el: A Presbitérium a tagjai közül presbitériumi képviselőt választ, aki a Presbitériumot és a Vezetőséget a gyülekezeti tagság előtt, a Gyülekezetet pedig az Egyház előtt képviseli. A presbitériumi képviselő megbízatása egy évre szól, nem hosszabbítható. Az egy év lejártával – amennyiben továbbra is szükséges - a Presbitérium másik képviselőt választ. 

A Vezetőség a Presbitérium irányításával látja el a feladatait. A presbitériumi képviselő a Presbitérium együttes álláspontját képviseli a Vezetőség felé, önállóan döntést nem hozhat.

A Presbitérium megoszthatja tagjai között azon lelkipásztori feladatokat, amelyek nem érintik a presbitériumi képviselő hatáskörét.

Az új Lelkipásztor beiktatásával a presbitériumi képviselő ezen tisztsége megszűnik.


43 SZMSZ VI. pont (értelmező rendelkezések)
44 A lelkipásztor megválasztására vonatkozó általános szabályokat az MPE SZMSZ Választási és Kinevezési Szabályzata határozza meg.
45 Az avatás és a lelkipásztor okmányai részletes szabályait az MPE SZMSZ 5.2.3. és 5.2.4. pontjai határozzák meg.
46 MPE Szmsz 5.2.5. pontja
47 MPE Szmsz 6.3. pontja
48 Az MPE Szmsz 5.2.7. pontja kimondja, hogy a lelkipásztor tartós akadályoztatása, illetve a rendkívüli helyzet tényének megállapítása az egyházkerület vezetőjének hatásköre, amelyet a Gyülekezet Vezetőségével egyeztetve gyakorol. A Gyülekezetünk kezdeményezni fogja ennek a rendelkezésnek a felülvizsgálatát az Egyháznál.