V. Gazdasági Bizottság

A Gazdasági Bizottság a Gyülekezet tevékenységét, működését támogató szakmai testület. Rendeltetése a Gyülekezet gazdálkodásának irányítása, a működéséhez szükséges műszaki feltételek megteremtése, a pénzkezeléssel összefüggő feladatok ellátása, a Gyülekezet gazdasági tevékenységével kapcsolatban felmerülő külső (hatósági és közösségi) szervezetekkel való kapcsolattartás, a Vezetőséggel egyetértésben a Gyülekezet céljainak elérését szolgáló költségvetési koncepció és vagyongazdálkodási stratégia meghatározása és annak megfelelő gazdálkodás folytatása.

A Bizottság tevékenységét a Gazdasági Vezető irányítja. A Bizottság tagjait a Gazdasági Vezető jelöli és mutatja be a Gyülekezetnek, a szolgálatba állítás a Gyülekezet jóváhagyásával történik. A Gazdasági Bizottság tagjainak mandátuma 4 év. A Gazdasági Vezető köteles a Gyülekezet Testvéri Óráin részt venni, akadályoztatása esetén a Gazdasági Bizottság valamely tagjának megbízásával a helyettesítéséről gondoskodni, azon a Gyülekezettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, annak tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. A Bizottság legalább öttagú, döntéseit ülésein hozza meg, az ülés a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni, újabb tanácskozást követően - szükség szerint – új szavazást kell tartani. A Gazdasági Vezető jogosult a Bizottság üléseinek összehívására, feladata az üléseken meghozott határozatok jegyzése, dokumentálása. A Bizottság szükség szerinti gyakorisággal, de legalább negyedévenként egy alkalommal ülésezik. Munkarendjét maga állapítja meg, feladatait a Számviteli és gazdálkodási Szabályzat előírásainak és a Gyülekezet szabályainak betartásával látja el.

A Gazdasági Vezető jogosult a bizottság tevékenységének hatékonyabbá tétele érdekében speciális pénzügyi és műszaki feladatok ellátására külső szakembereket vagy gyülekezeti tagokat felkérni.

V.1. Gazdasági Bizottság feladatai

 • a Gyülekezet gazdasági ügyeinek képviselete¬;
 • a Gyülekezet vagyonával, pénzeszközeivel való gazdálkodás irányítása;
 • a Gyülekezet pénzügyei, pénzkezelése, vagyon elemekkel való gazdálkodása áttekinthetőségének, ellenőrizhetőségének a biztosítása;
 • könyvvezetés és számviteli feladatok ellátása a törvényi és az egyházi szabályozásnak megfelelően;
 • a számviteli-, pénzkezelési-, bizonylati-, és gazdálkodási rendet is magában foglaló Számviteli és gazdálkodási Szabályzat elkészítése, Testvéri Óra elé terjesztése;
 • a Számviteli és gazdálkodási Szabályzat által előírtak betartása;
 • adóhatósággal, külső állami és közösségen belüli ellenőrző szervekkel való kapcsolattartás, kötelező adatszolgáltatások, beszámolók készítése;
 • a Gyülekezeti vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó döntések meghozatala az elfogadott költségvetésnek és projektterveknek megfelelően, döntés saját hatáskörben 1000000 (egymillió) Ft összeghatárig, illetve döntés saját hatáskörben azokról a költségekről, melyek legfeljebb 10%-kal haladják meg a költségvetésben és projekttervekben jóváhagyott összegeket;
 • éves beszámoló készítése és bemutatása a Testvéri Órán; 
 • éves költségvetés elkészítése a Vezetőség és az érintett szolgálati ág vezetők bevonásával, terveik figyelembevételével, majd a Testvéri Órán a költségvetés ismertetése;
 • jelentősebb beruházásoknál ún. pénzügyi projektterv készítése;
 • a költségvetési (pénzügyi) helyzetről és nagyobb beruházásoknál a projekttervek alakulásáról a Gyülekezet tájékoztatása a Testvéri Órákon negyedévente és külön kérés esetén bármikor;
 • a Gyülekezettel munkaviszonyban állók munkabérének összegére javaslattétel a Vezetőségnek, szolgálati juttatások és költségtérítési szabályok megállapítása;
 • a Lelkipásztor juttatási csomagjának előkészítése, az egyeztetések bonyolítása a Presbitériummal egyeztetett módon 
 • egyházi szolgálati- és egyéb költségtérítés meghatározása, kifizetése;
 • pénztári tevékenység megszervezése, pénztárosok tevékenységének ellenőrzése, a tevékenységgel kapcsolatos áttekinthető nyilvántartás vezetése;
 • a rendszeres és rendkívüli adakozásokból befolyó pénzek kezelése: számontartás, elhelyezés, továbbítás;
 • a rendszeres és rendkívüli kiadások lebonyolítása: pénztári kifizetések, banki átutalások;
 • megtakarítások kezelése;
 • biztonságos pénzkezelési megoldások alkalmazása (trezor, pénzszállítás stb.);
 • a Gyülekezet számára elérhető, céljaival összefüggő pénzforrások felkutatása, pályázatírás, adománygyűjtés;
 • pályázatok megírása, a pályázati pénzekkel való elszámolás elkészítése;
 • a Gondnok munkájának felügyelete, ellenőrzése;
 • perselyezők és vezetőjük felkérése, megbízása a szolgálatra, a perselyezési és pénztári munka felügyelete;
 • tagokkal kötött egyedi szerződések előkészítése, a szerződéskötésében való részvétel, a benne foglaltak teljesítése és betartatása;
 • a Gyülekezet tulajdonában álló ingatlanokra és ingóságokra vonatkozó biztosítások megkötése, azok figyelemmel kísérése, ügyintézése;
 • a Gyülekezet tulajdonában levő ingatlanok, ingóságok bérbeadásának lebonyolítása, bérleti szerződés elkészítése;
 • vállalkozási, illetve befektetési célú szerződések kötése a Testvéri Óra döntésének megfelelően,  1000000 (egymillió) Ft összeghatárig saját hatáskörben hozott döntések alapján is;
 • a gyülekezeti épület és berendezéseinek a műszaki állagfenntartása, karbantartási munkáinak elkészíttetése, épület felújítási feladatok meghatározása, szükség szerinti elkészíttetése;
 • fejlesztési tervek készítése (gyülekezeti helyiségek fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatban, különböző szolgálati területek részéről érkező igények felülvizsgálata, rangsorolása, ezek beépítése a különböző időtávú fejlesztési tervekbe, azok pénzügyi terveibe);
 • leltározási tevékenység megszervezése évente legalább egyszer;
 • vagyontárgyak felelős használatáról, azok állagának megőrzéséről való gondoskodás;
 • a gyülekezet helyiségeinek hasznosításáról, megfelelő használatáról való gondoskodás;
 • kulcs-nyilvántartási rendszer kidolgozása és betartatása;
 • ingatlan adásvétel lebonyolításában való aktív részvétel, annak előkészítése;
 • társasházi kötelezettségek felügyelete, kapcsolattartás;
 • rendezvények megszervezésében közvetett  részvétel.

V.2. A Gazdasági Bizottság felügyeletébe tartozó személyek: Gondnok, Pénztáros, Perselyezők

Gondnok megbízása

A Gondnokot a Gazdasági Vezető véleményének kikérésével a Vezetőség jelöli, a Testvéri Óra választja meg. A munkaviszony a Gondnok, mint munkavállaló és a Gyülekezet, mint munkáltató kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozatával jön létre írásba foglalt munkaszerződéssel és a munkaköri leírás elfogadásával. A munkaszerződésben meg kell határozni az alapbért, a munkakört, a munkaviszony tartamát, a munkaviszony kezdetének napját, a munkaidőt, a munkavégzés helyét. A munkaszerződés alapján a Gondnok köteles a Gazdasági Vezető irányítása szerint munkát végezni, a Gyülekezet köteles a Gondnokot foglalkoztatni és részére munkabért fizetni. A Gyülekezet képviseletében a munkáltatói jogokat a Gazdasági Vezető gyakorolja. A Gondnok a munkáltatói jogkör gyakorlójának irányításával látja el feladatait, a felügyeleti jogkört szintén a Gazdasági Vezető látja el. A Gondnok munkaviszonyának jelen SZMSZ-ben nem szabályozott kérdéseiben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadóak.

Gondnok feladatköre

 • a gyülekezet helyiségeinek, vagyontárgyainak gondos kezelése;
 • a gyülekezeti alkalmak számára optimális feltételek megteremtése (gyülekezeti termek nyitása és zárása, előfűtése, világítása, zárása, alkalom közbeni ügyelet tartása);
 • a Gyülekezet belső helyiségeinek takarítása, tisztán tartása, környezetének (udvarok, utca) rendben tartása, takarítása és az ehhez szükséges eszközök beszerzése;
 • karbantartási munkák elvégzése, elvégeztetése a Gazdasági Vezetővel való konzultáció szerint;
 • működtetési, közüzemi számlák figyelése, illetékesnek átadása.

Pénztárosok megválasztása, megbízatása megszűnése, feladatköre

A két Pénztárost a Gazdasági Vezető véleményének kikérésével a Vezetőség jelöli és a Testvéri Óra választja meg, megbízatásuk négyéves időtartamra szól. A Pénztárosok feladataikat kéthavonkénti váltással látják el, munkájukat egymástól függetlenül, önállóan végzik, a pénztári készpénzállomány felett adott időszakban kizárólag egy személy rendelkezhet. A Pénztárosok az időszak végi pénztár átadásnál a folytonossághoz szükséges információkat kötelesek megosztani egymással. A Pénztárosok egymás helyettesei átmeneti akadályoztatásuk esetén.

A Pénztáros a Gazdasági Vezető irányításával látja el feladatait, a felügyeleti jogkört a Gazdasági Vezető látja el. A Pénztárosra alkalmazni kell a Gazdasági Bizottság tagjaira vonatkozóan a megbízatás megszűnésének szabályait azzal, hogy tisztsége akkor is megszűnik, ha a Vezetőség visszahívja tisztségéből. Lemondása esetén a lemondás hatályossá válását követően a másik Pénztáros látja el a tisztséggel járó feladatokat.

Pénztáros feladatköre

 • a gyülekezeti alkalmakon tartott gyűjtés bevételeinek megszámolása, bevételezése;
 • a gyülekezeti pénztár felügyelete, a pénztári limit feletti összegek bankszámlára történő befizetése;
 • a Gazdasági Bizottság által engedélyezett, utalványozott számlák, bizonylatok alapján kiadások pénztári bizonylaton keresztüli kifizetése;
 • havi rendszeres – határozatok szerinti – kiadások rendezése (pl. segélyek, céladományok, bérek, térítések);
 • pénztárbizonylatok szerint vezetett időszaki pénztárjelentés vezetése, havi zárlati munkák elvégzése;
 • legalább havi egyszeri pénztári egyenleg ellenőrzés;
 • postai pénzfeladás;
 • perselyezőkkel együttműködés,
 • pénzkezelésre, tárolásra vonatkozó szabályok betartása.

A Pénztáros köteles gondoskodni arról, hogy a gyűjtés illetve adományozás összegének számolását legalább két fő végezze, melyek közül az egyik a Pénztáros. Pénztáros feladata ellátásának segítésére gyülekezeti tagokat kérhet fel. A segítők munkáját irányítja, ellenőrzi. A segítők szolgálatukat önkéntesen végzik, feladatukról bármikor, indokolás nélkül lemondhatnak. A Pénztáros a segítő szolgálatra való felkérését bármikor visszavonhatja.

Perselyezők csoportja

A Perselyezők azok a személyek, akiket a Gazdasági Vezető a szolgálatra felkér. Szolgálatukat önkéntesen végzik, feladatukról bármikor, indokolás nélkül lemondhatnak. Tevékenységük során szorosan együttműködnek a Pénztárossal, vonatkozásukban a felügyeleti jogkör gyakorlója a Gazdasági Vezető. A Gazdasági Vezető a perselyező szolgálatra való felkérését bármikor visszavonhatja.

A Perselyezők feladata, hogy az istentiszteleteken az adakozás alkalmával a perselyt körbehordják, majd a perselyt és annak tartalmát a Pénztáros és segítője felügyeletébe adják.

V.3. Adományok kezelése

A gyülekezethez, mint szervezethez való tartozás vele járója, hogy tagjai jövedelmi helyzetük függvényében arányosan hozzájárulnak a szervezet működéséhez.

A Gyülekezet hitéleti tevékenységét, működését alapvetően a tagság önkéntes adományaiból finanszírozza.

A Gyülekezetben az adakozás önkéntes. Az adakozás a tagság lelkiismereti szabadságára bízott szolgálat. A Gyülekezet nem ellenőrzi és nem tartja nyilván a tagok adakozását. A Gyülekezet elfogadott tanítása szerint az adakozás az istentisztelet egyik formája, mely a Gyülekezet anyagi terheinek közös viselésére, vagy meghatározott célok elérésére irányul Adományfizetés történhet banki átutalással vagy a gyülekezeti alkalmakon a perselyben történő adomány elhelyezéssel.

Megkülönböztetünk meghatározott céllal fizetett ún. céladományt vagy általános, külön cél megfogalmazása nélkül adott adományokat, ez utóbbit a Gyülekezet a hitéleti tevékenységének és működésének finanszírozására használja.

Céladományokat a Gyülekezet Vezetőségének döntése alapján a gyülekezeti alkalmakon előre meghirdetetten a meghatározott cél ismertetésével gyűjt. A céladományok továbbítása, célfelhasználása a Gazdasági Bizottság feladatkörébe tartozik. Az adományozó nevével elhelyezett céladományokat a Gyülekezet a gyűjtés céljának megszűnése esetén az adakozónak visszajuttatja. A név nélkül elhelyezett céladományokat a gyűjtés céljának megszűnése esetén a Gyülekezet általános kiadásainak finanszírozására használja fel.

Egyénileg meghatározott céladományok (pénz vagy egyéb adományok) esetén, ha az adakozó személye ismert, a Gyülekezet Gazdasági Bizottságának joga van a céladomány visszautasítására, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az nem összeegyeztethető a Gyülekezet céljaival, adományozási gyakorlatával.

Perselyben, vagy egyéb módon az adományozó neve nélkül elhelyezett, megjelölt célra történő adakozás vagy adományozás esetén azt a megjelölt célra kell fordítani, ha ez a Gazdasági Bizottság megítélése szerint  összeegyeztethető a Gyülekezet céljaival és adományozási gyakorlatával. Ellenkező esetben azt általános adakozásnak kell tekinteni.

Banki átutalással történt adományok esetén, az adományozó kérésére a Gyülekezet igazolást ad ki. Más módon történt adományozás esetén ilyen igazolás nem adható.