VI. Szolgálati ágak

A szolgálati ágak a Gyülekezet közösségi tevékenységeket végző egységei, melyek a gyülekezeti tagok aktív közreműködésével, a Lelkipásztor felügyeletével és a Vezetőség irányításával végzik feladatukat, s ezzel támogatják a Gyülekezet küldetésének betöltését.

VI.1. Szolgálati ágak megalakítása, megszüntetése

A Vezetőség ismeri fel a gyülekezet működéséhez, növekedéséhez, fejlődéséhez, és céljainak betöltéséhez szükséges tevékenységeket és javaslatot tesz a Gyülekezet felé a hiányzó szolgálati ág létrehozására. A Vezetőség javaslatában meghatározza és rögzíti a szolgálati ág kereteit, így különösen:

 • a szolgálati terület létrehozásával betölteni kívánt elsődleges célt, 
 • a cél eléréséhez szükséges feladatokat, 
 • a szolgálati ág feladatának legfontosabb jellemzőit és működési elveit, 
 • a szolgálati ág feladatait a Gyülekezet éves tervezésében,  
 • a Lelkipásztorral, a Vezetőséggel és a többi szolgálati ággal történő kötelező egyeztetések időpontját, határidejét,
 • a szolgálati ág vezetőjével és szolgálattevőivel szemben támasztott elvárásokat és egyéb feltételeket,

Kiemelt jelentőségű szolgálati ágak (például: misszió, diakónia) megalakításának kezdeményezésekor a Vezetőség konzultál a Presbitériummal és más szolgálati ágak vezetőivel.

A Vezetőség javaslatát ismertetni kell a Gyülekezettel, ezt követően a Testvéri Óra dönt a szolgálati ág létrehozásáról. Amennyiben a Testvéri Óra a szolgálati ág megalakításáról határoz, a Vezetőség szolgálati ágra vonatkozó leírása automatikusan az SZMSZ mellékletét képezi.

Szolgálati ág létrehozását kezdeményezheti a Presbitérium, illetve a gyülekezet tagsága is a Vezetőség felé történő jelzéssel.

A szolgálati ág megszüntetéséről a Vezetőség javaslatára a Testvéri Óra dönt.

VI.2. Szolgálati ágak irányítása

A szolgálati ág tevékenységét közvetlenül a szolgálati ág vezető irányítja és koordinálja. Állandó tagok az adott területen ajándékkal bíró, aktív, együttműködésre kész, a szolgálati ág vezető által szolgálatra felkért gyülekezeti tagok. Egyes szolgálatokba bevonható a gyülekezet gondozói köréhez tartozó más személy is.

Szolgálati ág vezető lehet az a gyülekezeti tag, aki

 • legalább három éve megtért,
 • legalább 2 éve a Gyülekezet tagja,
 • jó bizonyságot szerzett a mindennapi-, gyülekezeti-, családi életet illetően,
 • az adott területen pozitív hatású aktivitást mutatott, 
 • fogékony az adott probléma megoldását illetően,
 • alkalmas az irányításra, koordinációra, a Vezetőséggel és a többi szolgálati ággal való együttműködésre,
 • 25-65 év közötti.

A szolgálati ág megalakításáról szóló testvéri órai döntést követően a Vezetőség által javasolt szolgálati ág vezetőjelöltet a Lelkipásztor kéri fel, akit egyben tájékoztat a megfogalmazott elvárásokról, feltételekről. A felkérés elfogadása esetén a szolgálati ág vezető – a Vezetőséggel történt konzultáció után – a szolgálati ágban résztvevő személyeket felkéri a szolgálatra. A szolgálati ág megalakítását követően a Vezetőség a soron következő testvéri órán jelenti be a Gyülekezetnek a szolgálati ág vezető személyét és a szolgáló csoport létrejöttét, melyen áldáskéréssel történik a szolgálati ág vezető beiktatása, és a szolgálat elindítása

Már működő szolgálati ág új vezetőjének felkérése az újonnan megalakult szolgálati ág vezetőre vonatkozó szabályok szerint, beiktatása pedig a felkérés elfogadását követő testvéri órán áldáskéréssel történik. Az új szolgálati ág vezető jogosult a szolgálati ágban résztvevő tagok mellé új tagot felkérni a szolgálatra, illetve korábbi tagot előzetes testvéri beszélgetést követően a szolgálatból felmenteni.

Megszűnik a szolgálati ág vezető megbízatása

 • a beiktatást követő 3 év elteltével
 • a szolgálati ág megszüntetésével 
 • halállal

A beiktatást követő 3 év elteltével a megbízatás korlátlan alkalommal megújítható. 

Megszüntethető a szolgálati ág vezető megbízatása

 • visszahívással,
 • lemondással.

A szolgálati ág vezetőjét a Vezetőség indokolással bármikor visszahívhatja. A szolgálati ág vezetője jogosult indokolás nélkül, bármikor megbízatásáról lemondani. A lemondás az új vezető beiktatásával, de legkésőbb a lemondást követő 60. napon válik hatályossá. A lemondási idő alatt a lemondott szolgálati ág vezető igyekszik biztosítani a szolgálati terület folyamatos működését, a feladatok és információk teljeskörű átadásával segíti a szolgálati ág további működését.

VI.3. Szolgálati ágak működése

A szolgálati ágak működési rendjüket, rövid- és hosszú távú célkitűzéseiket maguk határozzák meg a Gyülekezeti Stratégia, a Gyülekezet éves működési terve, illetve a Vezetőség által a szolgálati ág indulásakor rögzített elvárások alapján. A szolgálati ágak a Vezetőséggel és a többi szolgálati ággal szorosan együttműködve végzik tevékenységüket, a Vezetőséggel a szolgálati ágak együttesen legalább negyedévente egyeztető megbeszélést tartanak. A Vezetőség koordinálása mellett aktív részvételükkel, információkkal segítik a Gyülekezet harmonikus működését, a gyülekezeti tevékenységek szervezését.

A szolgálati ágak részt vesznek a Gyülekezeti Stratégia és a Gyülekezet éves működési tervének előkészítésében.

A Gyülekezet működési tervének előkészítési folyamatában minden naptári év január 31. napjáig saját területükre vonatkozóan tervet készítenek, melyben rögzítik az adott évi feladatokat, kiemelt célokat, változásokat, új kezdeményezéseket, programokat, megjelölve azokat a területeket és feladatokat, amelyekben együttműködést igényelnek a Vezetőség, Presbitérium vagy más szolgálati ág részéről. A tervezés részét képezi az adott évi működéshez szükséges anyagi igények meghatározása is.

Az éves tervet a költségvetési igénnyel együtt a szolgálati ágak minden év január 31. napjáig elküldik a Vezetőségnek és a Gazdasági Bizottságnak.

A szolgálati ág vezetők együttesen és a Vezetőség minden év február 20. napjáig egy - szükség esetén kettő - megbeszélésen egyeztetnek a tervekről, ahol kijelölik a prioritásokat, és összehangolják az egyes szolgálati ágak terveit, kiemelt időpontjait, erőforrásigényeit. E folyamat eredményeként minden szolgálati ág február 28-ig véglegesíti az éves tervét, és ez alapján a Gyülekezet éves működési tervét is véglegesíteni lehet.

A szolgálati ágak éves működésükről, tapasztalataikról előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb a naptári évet követő február 15. napjáig kötelesek beszámolni a Vezetőségnek és Presbitériumnak, igény esetén a Gyülekezetnek. A beszámoló tartalmazza az adott évben végzett feladatok, tapasztalatok ismertetését; a tervektől való eltéréseket és azok indokolását; a felmerült igényeket; a csoporton belüli-, illetve a Vezetőséggel és a többi szolgálati ággal való együttműködés tanulságait; korrekciós javaslatokat. A beszámolás egyben az értékelést is lehetővé teszi a Vezetők, a Presbitérium, a többi szolgálati ág részéről. A beszámoló és értékelés tapasztalatait a szolgálati ágak beépítik a működésükbe és a soron következő éves terv készítése során.