Böjt és imanap - 2019 ősz

Gyülekezetünk vezetősége és presbitériuma november 23-ra böjt- és imanapot szervez. Ennek keretében 16:00 órától közös imádkozásra gyűlünk össze az imaházunkban.

Készüljünk fel a böjtre és az imanapra!  Tegyük le a haragot, a meg nem bocsátott dolgokat engedjük el. Ha kell, rendezzük egymással a rendezendőket! Szívleljük meg az alábbi igéket!

"Ezért mondom néktek: higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. És amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket." Márk 11,24-26.

"Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!
Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. 
Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. 
Ha segítségül hívod az Urat, Ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. 
Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha falatodat megosztod az éhezővel, és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. 
Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. 
Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. 
Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; 
A rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá."
Ésaiás 58, 6-12.

Imatémáink ezen a napon

Ima a gyermekekért
 "Ne csillapodj, ne hagyj a szemednek nyugalmat! Kelj fel, jajgass az éjszakában, az őrködés kezdetén! Öntsd ki szívedet, mint a vizet, az Úr színe előtt! Emeld fel hozzá kezeidet gyermekeid életéért." Jerémiás  siralmai 2, 18-19.
"Fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége … ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot, így szól az Úr!" Ésaiás 54,13. 
"De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével." 103. Zsoltár 17-18. 
  • A gyermekek rendezett és szeretetteljes családokban élhessenek: a családok megerősödése, házasságok megújulása, a hitben elkötelezettség és hitre nevelés igénye erősödjön a családokban, rendezett anyagi körülmények között élhessenek, kapjanak a szülők bölcsességet a gyerekek neveléséhez – közös, majd egyéni ima
  • Gyülekezetben felnövő gyermekek megtérjenek, elköteleződjenek az Úr Jézus mellett és megtalálják a helyüket a gyülekezetben – közös, majd egyéni ima
  • A gyermekeink ne legyenek egyedül, hanem áldott, örömteli házasságok szülessenek, megtalálják az Úrban a társukat – közös, majd egyéni 
  • A fiatal házasságok megerősödjenek, elkötelezettek, áldottak legyenek: közös, majd egyéni ima
  • Az Úrtól és a gyülekezettől elmaradt gyermekek megtérjenek, visszataláljanak, megújuljanak: közös, majd egyéni ima külön a fiatalabbakért és külön az idősebbekért 
Ima a betegekért
"Áldjad lelkem az Urat és ne feledd mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé." 103. Zsoltár 2-5.
"Ekkor egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, (és minden vagyonát az orvosokra költötte,) de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hozzáférkőzve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérfolyása. Jézus ekkor ezt kérdezte: „Ki érintett engem?” Amikor mindnyájan tagadták, Péter így válaszolt: „Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötted!” De Jézus ezt mondta: „Valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem.” Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléje borult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki: „Leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel!" Lk 8, 43-48.
  • Egyének felsorolása (betegek és idősek), és azokat is foglaljuk bele, akik név szerint nem jeleztek, de gondjaik vannak – közös, majd egyéni ima
"Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének." Jakab 5,14-16.
  • Közös ima, és közben, aki kéri, olajjal is megkenik a presbiter testvérek
  • Ima a lelki, szellemi gyógyulásra, szabadulásra váró gyermekekért, családtagokért: közös, majd egyéni ima külön a szabadulásra várókért és külön a családokért, akik ennek nehézségeit hordozzák
Egyéb imakérések
"Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus törvényét." Galata 6,2.
  • Kiscsoportokban egymás kéréseinek megosztása és imádkozás azokért a kiscsoportokban (közösen vagy egyénileg)
Kategóriák: