A 7 + 1 ószövetségi ünnep

Isten a Sínai hegyen adta át Mózesen keresztül népének a Tórát, a Törvényt. Ebben három olyan ünnep szerepel, melyen minden zsidó férfinak meg kellett jelennie az Örökkévaló színe előtt elvégezni az előírt áldozatokat. A három ünnep valójában három ünnepkör, a három úgynevezett zarándokünnep, melyek hét ünnepet foglalnak magukban.

A tavaszi ünnepkör
A tavaszi ünnepkör első ünnepe a Pészach, ami szolgaságból az áldozat által való szabadulásra emlékeztet. Izráel Niszán hónap 15-én vonult ki Egyiptomból, melynek előestéjén, 14-én ölték meg a páskabárányt. Mivel a zsidó naptár egy bonyolult luniszoláris naptár, mely nem csak a nap éves járásához, hanem a holdhónapokhoz is igazodik, ez éppen két héttel a hónap kezdetét jelző újhold után, azaz teliholdkor történt.
Másnaptól, a hónap 15-étől egy héten át tart a Kovásztalan kenyerek ünnepe. Az Exodus hirtelen történt, nem volt idő a kenyér megkelesztésére, kovásztalanul kellett megsütni. Ennek emléke ez az ünnep.
Közbeékelődik 16-án az Első zsengék ünnepe, amikor az első beérett kalászt felajánlották Istennek.
Jézus Krisztus nagypénteken, a zsidók húsvétjának előestéjén lett feláldozva az egész világ bűneiért mint tökéletes páskabárány. A bűntelenség kovásztalanságában halt meg, sírba tették, de harmadnap az új teremtés első zsengéjeként feltámadt a halottak közül. Így töltötte be a tavaszi ünnepkör előképét.

A nyári ünnepkör
A nyári ünnepkörbe egy darab egynapos ünnep tartozik, a Sávuot. Ennek jelentése héberül „Hetek”, ugyanis az Első zsengék ünnepének kezdete után hét hetet kellett számolni, 49 napot. A következőn, az 50. napon, a harmadik hónap, Sziván 6-án kellett bemutatni az áldozatot. Ebben a búzaaratás zsengéje mellett többek között két kovászos kenyér is volt, azonban kovászos az oltárra nem kerülhetett, ezért ezt a papnak kellett megennie.
Ennek az ünnepnek az előképe az első pünkösdkor teljesedett be, amikor Jézus elküldte a Szent Szellemet és általa a két népet, a zsidókat és a pogányokat egy néppé, Isten népévé formálta. Lehet bár bűnös az ember, a mennyei Főpap a kovászost is elfogadja.

Az őszi ünnepkör
Az őszi ünnepkör a hetedik hónap, Tisri elsején kezdődött a Kürtzengés ünnepével. Ekkor a kosszarvkürt, a sófár hívta megtérésre a népet.
Tizedikén volt az Engesztelőnap, a Jóm Kippúr, amikor a főpap, egyedül ekkor az évben, fehér közpapi ruhában bement a Templom legbelső részébe, a Szentek Szentjébe. Ott volt a Frigyláda, ami Isten és a nép szövetségét jelképezte és az áldozati kecskebak és bika véréből hétszer hintett a Láda teteje (az ún. Kegyelem trónja) felé.
A hónap 15-én kezdődött és hét napig tartott a Sátorok ünnepe, a Szukkót, amikor a pusztai vándorlásra emlékezve mindenkinek lombsátor kunyhókban kellett ennie és aludnia. Ennek utolsó napja volt a vízmerítés ünnepe, melyről a Talmud azt írja, hogy „aki nem látta a vízmerítés örömünnepét Jeruzsálemben, nem látott még életében igazi örömet.” Ekkor mondta Jézus, hogy „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! Annak, aki hisz bennem, amint az Írás mondja, élő víznek árjai folynak majd belsejéből.”
Az őszi ünnepkör prófétai beteljesülése még előttünk áll.

Van azonban még egy nyolcadik ünnep is a Bibliában. Ugyan nem a Törvényben, hanem Eszter könyvében. Ez a zsidók megmenekülésére emlékeztet abból az időből, amikor Babilonban voltak fogságban. Ez az ünnep a Purim, szó szerint „sorsok”, mert Hámán, aki el akarta pusztítani a népet, sorsot vetett, hogy elveszítse őket.

Igehelyek

 • Zarándokünnepek: 2 Mózes 23:14-17, 5 Mózes 16:16
 • Pészach: 2 Mózes 12:6, 3 Mózes 23:5, 4 Mózes 28:16, 5 Mózes 16:1-2
 • Kovásztalan kenyerek: 2 Mózes 12:15-20, 3 Mózes 23:6-8, 4 Mózes 28:17-25, 5 Mózes 16:3-8
 • Első zsenge: 3 Mózes 23:9-14, 5 Mózes 26:1-11
 • Hetek: 3 Mózes 23:15-21, 4 Mózes 28:26-31, 5 Mózes 16:9-12
 • Kürtzengés: 3 Mózes 23:23-25, 4 Mózes 29:1-6
 • Engesztelőnap: 3 Mózes 16:1-34, 3 Mózes 23:26-32, 4 Mózes 29:7-11
 • Sátorok: 3 Mózes 23:33-44, 4 Mózes 29:12-39, 5 Mózes 16:13-15, János evangéliuma 7:37-39
 • Purim: Eszter könyve 9:24-28
 • Jézus áldozata: János evangéliuma 19:14-15, 1 Korinthus 5:8, 1 Korinthus 15:23
 • Pünkösd: Apostolok Cselekedetei 2:1

Tóth Bence

 

Kategóriák: