Agapé Kalendárium 2021

Agapé Kalendárium 2021
„Mert egy gyermek születik, fiút ad nekünk az Örökkévaló, aki vállára veszi az uralom terhét. Így hívják: „Csodálatos, Tanácsadó, Erős Isten, Öröklét Forrása, Békesség Fejedelme.” Békéje és uralkodása egyre jobban kiterjed, véget nem ér soha! Királyként ül Dávid trónján, melynek igazság az alapja. Igazságosság által uralkodik attól kezdve örökké. Féltő szeretetének tüze által az Örökkévaló, a Seregek Ura viszi ezt véghez.” Ézsaiás 9:6-7

Agapé Kalendárium 2021
„Efráta Betlehemben! Bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei közül, mégis benned születik meg Izráel Fejedelme, kinek származása az idők kezdetére nyúlik vissza, az őskor napjaiba!” Ezért az Örökkévaló kiszolgáltatja népét az ellenségeiknek, de csak addig, amíg a terhes asszony vajúdik, és megszüli gyermekét, amíg testvéreinek maradéka visszatér Izráel népéhez.Ő pedig erős kézzel uralkodik, és pásztorolja nyáját az Örökkévaló ereje által, az Örökkévalónak, Istenének felséges nevében. Hatalma kiterjed az egész földre, ezért népe biztonságban és békében él. Mikeás 5, 2-4

Agapé Kalendárium 2021
„Nézzétek! A fiatal szűz gyermeket fogan, fiút szül, és így nevezi fiát: »Immánuel«.” Ézsaiás 7:14

 


Agapé Kalendárium 2021
„Nézd, Királyod jön hozzád! Győztes Királyod jön, az Igazságos. Mégis alázatos és szelíd, szamárháton ül, nem lovon. Szamárcsikón jön, teherhordó állat csikóján.[...] Királyod békességet hirdet a nemzeteknek, uralma tengertől tengerig ér, hatalma az Eufrátesztől a föld széléig terjed.” Zakariás 9:9;10

 


Agapé Kalendárium 2021
„Istenem, ó, Istenem, miért hagytál egyedül? Oly távol vagy, miért nem mentesz meg? Nem hallod segélykiáltásomat?! Istenem, segítségért kiáltok nappal, kiáltok hozzád éjjel is, de nem felelsz! Istenem, te vagy a Szent, te vagy a Király! Izráel dicséretei vesznek körül trónodon! Benned bíztak őseink, rád támaszkodtak, és te megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek ellenségeiktől. Hittek és nem csalódtak benned." Zsolt 22,1-5

 


Agapé Kalendárium 2021
„Azután ezt láttam az éjjeli látomásban: Az ég felhőin közeledett valaki, ember fiához hasonló. Az Öregkorúhoz jött, trónja elé vezették. Akkor az ember fiához hasonló uralmat, dicsőséget és királyságot kapott, hogy minden nép, nemzet és nyelv szolgálja őt. Uralma örökké tart, nem lesz vége soha. Királysága elpusztíthatatlan, mert örök.” Dániel 7:13-14

 


Agapé Kalendárium 2021
„Az Örökkévaló Isten Szelleme nyugszik rajtam, mivel fölkent engem az Örökkévaló. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsássam a megkötözötteket, hogy hirdessem az Örökkévaló jókedvének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, és megvigasztaljak minden gyászolót. Elküldött, hogy akik Sionban gyászolnak, azoknak fejére ékes koronát tegyek a hamu helyett, öröm olaját adjam nekik a gyász helyébe, és dicséret palástját adjam rájuk a csüggedés és szomorúság szelleme helyett.” Ézsaiás 61:1-3

 


Agapé Kalendárium 2021
„Nézzétek Szolgámat! Elvégzi feladatát sikeresen, ezért felmagasztalják, magas tisztségre emelik, és felséges lesz. Sokan elfordultak tőle, mert nem volt kívánatos a megjelenése. Nem olyan volt, mint az emberek fiai. De ahogyan sokan elborzadtak tőle, úgy fognak csodálkozni rajta a nemzetek! Még a királyok is ámulnak rajta, és elnémulnak előtte, mert saját szemükkel látják, amit senki sem mondott nekik, s megértik, amiről sohasem hallottak.” Ézsaiás 52:13-15

 


Agapé Kalendárium 2021
„Ezt mondja az Örökkévaló: „Szolgám vagy te, hogy Jákób törzseit helyreállítsd, és visszahozd Izráel maradékát. De mindez nem elég: a nemzeteknek is világosságul adlak, hogy szabadításom eljusson a föld minden népéhez általad.” Ezt mondja az Örökkévaló, Izráel Szentje és Megváltója az uralkodók szolgájának, akit az emberek lenéznek, elutasítanak, és a nemzetek megutálnak: ""Királyok állnak fel trónjukról előtted, fejedelmek borulnak le lábadnál, az Örökkévaló kedvéért, aki hűséges, Izráel Szentje miatt, aki téged választott.” Ezt mondja az Örökkévaló: „Jókedvem idején teljesítem kérésedet, az üdvösség napján megsegítelek, megőrizlek és megvédelek. Szövetségül adlak a nemzeteknek, hogy állítsd helyre a földet, és helyezd vissza népemet elpusztult örökségébe. A megkötözött foglyokat bocsásd szabadon, a sötétben ülő rabokat hozd ki a fényre!” Ézsaiás 49:6-9

 


Agapé Kalendárium 2021
„Nézzétek a férfit, kinek neve Csemete! Naggyá növekszik, és fölépíti az Örökkévaló Templomát. Bizony, ő lesz az, aki fölépíti az Örökkévaló Templomát! Dicsőségben ül trónján, és királyként uralkodik. Bizony, papként fog ülni trónján! A kettő között pedig békesség és harmónia uralkodik.«” Zakariás 6:12-13

 


Agapé Kalendárium 2021
...és sikerre viszi az Örökkévaló akaratát. „Lelke vajúdása után látni fog, és elégedettség tölti be. Igaz Szolgámat sokan megismerik, és ők is igazakká lesznek általa, mert vétkeiket Szolgám viseli. Mivel lelkét önként adta halálra, és a bűnösök közé sorolták, mivel magára vette sokak bűneit, és a bűnösökért imádkozott, ezért jutalmat a hatalmasok között osztok neki, és osztályrészét a győzelmi zsákmányból a hősök között kapja meg” — mondja az Örökkévaló.” Ézsaiás 53:10-12

 


Agapé Kalendárium 2021
„Nézzétek! Ő az én szolgám akit támogatok, őt választottam, mert gyönyörködöm benne. Szellememmel töltöttem be, hogy igazságosságot hozzon a nemzeteknek. Nem hangoskodik, nem mutogatja magát, nem lármázza fel az utcákat. Aki megtört, mint a nád, ő nem töri össze. Akiben már alig pislákol az élet, mint az olajmécs lángja, ő nem oltja ki. Igazságot szolgáltat hűségesen. Ő maga nem lankad el, s nem törik össze, hanem megszilárdítja az igazságosságot a földön. Tanításában bíznak a távoli partok és messzi szigetek lakói.” „Én, az Örökkévaló hívtalak el téged igazságban, megőrizlek, és fogom a kezed. Szövetségül adtalak a népnek, világosságul a nemzeteknek. Elhívtalak, hogy a vakok szemeit megnyisd, a foglyokat a börtönből kihozd, és a rabokat a sötétség fogságából kiszabadítsd. Ézsaiás 42:1-4; 6-7

 


Agapé Kalendárium 2021
„Vesszőszál sarjad Isai törzsének tövéből, friss hajtás hajt ki gyökeréből, akin megnyugszik az Örökkévaló Szelleme: bölcsesség és értelem Szelleme, tanács és erő Szelleme, az Örökkévaló ismeretének és félelmének Szelleme. Az Örökkévaló tiszteletében és félelmében leli örömét. Nem aszerint ítél, amit szemével lát, nem aszerint dönt, amit fülével hall, hanem igazságosan uralkodik a szegények fölött, és helyesen dönt a föld alázatosainak ügyében.Ézs 11,1-4

 


Agapé Kalendárium 2021
„Amikor majd életed ideje betelik, és őseidhez csatlakozol, akkor fel fogom támasztani az egyik leszármazottadat — a fiaid közül az egyiket —, és az ő királyi uralmát megerősítem. Ő lesz az, aki majd házat épít nekem — én pedig mindörökre megerősítem a trónját. Apja leszek, ő pedig a fiam lesz. Hűséges szeretetem nem fogom visszavenni tőle — mint ahogy visszavettem attól, aki előtted volt —, hanem mindörökre megerősítem őt a házamban és királyságomban. Örökre megerősítem és állandóvá teszem a trónját.” 1 Krónika 17:11-14

 


Agapé Kalendárium 2021
„Azt mondja nekem: »Édesapám vagy, Istenem, Kősziklám és Szabadítóm!« Én pedig elsőszülött fiammá teszem, elsővé a Föld királyai között. Kegyelmem örökre állandó lesz iránta, szövetségem meg nem változik. Családját is örökre állandóvá teszem, királysága örökké tart, mint a Menny.” Zsoltárok 89:26-29

 


Agapé Kalendárium 2021
„Nézzétek! Elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse számomra az utat. Azután hirtelen megérkezik templomába, akit vártok: az Úr! A szövetség követe, akit annyira kívántok, nézzétek, már közeledik! — mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura. — De ki tudja elviselni megérkezése napját? Ki állhat meg előtte, mikor megjelenik? Mert olyan ő, mint az ötvös kohójának tüze, mint a ruhamosó üstjében a forró lúg! Olyan, mint az ötvösmester, aki megtisztítja ezüstjét! Malakiás 3:1-3

 


Agapé Kalendárium 2021
„Nézzétek! Eljön az idő, mikor felnövesztem Dávid családjából az Igazságos Csemetét, aki királyként uralkodik, bölcsen cselekszik, helyesen ítél, igazságosan kormányozza országát. Uralma alatt Júda népe biztonságban él, és Izráel népe békességben lakik. Így hívják őt: »Igazságosságunk az Örökkévaló.«” Jeremiás 23:5-6

 


Agapé Kalendárium 2021
„Ki hitte el, amit hallottunk, és hirdettünk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Örökkévaló hatalma? Felnőtt az Örökkévaló szeme előtt, mint friss hajtás, fiatal csemete, mint gyökérsarj a száraz földből. De nem láttuk vonzónak külsejét, nem találtuk sem szépnek, sem érdekesnek. Az emberek lenézték őt, még barátai is elhagyták. Tudta, mi a fájdalom, és hogy mit jelent a betegség, de mi arcunkat eltakartuk, hogy ne is lássuk. Nem törődtünk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmaink nehezedtek rá. S mi még azt hittük, hogy Isten csapásai sújtják, hogy ő veri és bünteti! Bizony, bűneinkért kapott sebeket, vétkeinkért törték össze őt! Békességünk büntetését ő fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg. Mind a saját fejünk után mentünk, szétszéledtünk és eltévedtünk, mint nyájtól a juhok, de az Örökkévaló az ő vállára rakta mindannyiunk vétkeit. Ézsaiás 53:1-6

 


Agapé Kalendárium 2021
„Halljátok meg az Örökkévaló törvényét! Ő maga mondta nekem: „Fiam vagy te, ma szültelek! Csak kérjed tőlem örökséged, és neked adom az összes nemzetet, s birtokodul az egész földkerekséget!” Zsoltárok 2:7-8

 


Agapé Kalendárium 2021
„Ő pedig erős kézzel uralkodik, és pásztorolja nyáját az Örökkévaló ereje által, az Örökkévalónak, Istenének felséges nevében. Hatalma kiterjed az egész földre, ezért népe biztonságban és békében él.” Mikeás 5:4

 


Agapé Kalendárium 2021
„Téged dicsérlek, Örökkévaló, a nagy gyülekezetben! Összegyűlt imádóid előtt megadom, amit fogadtam neked. Jöjjetek, szegények és alázatosak, lakjatok jól! Jöjjetek mind, akik dicséritek az Örökkévalót, viduljon fel szívetek örökre! Jöjjetek ti is, akik távoli földeken éltek, emlékezzetek az Örökkévalóra, és forduljatok hozzá! Jöjjön a Föld minden családja, minden népe, hajoljon meg előtted, és téged imádjon, Örökkévaló! Mert az Örökkévalóé a királyi hatalom, és uralkodik minden nép fölött! Eljönnek mind a gazdagok és erősek, esznek, és meghajolnak előtte. Azok is, akik a halál kapujában állnak, és akik már meghaltak, bizony, mind meghajolnak az Örökkévaló előtt! Messze a jövőben, még utódaink is őt szolgálják, az Örökkévaló dicsőségéről beszélnek fiaiknak. Igen, jönnek, és az Örökkévaló hatalmas tetteit tanítják a születendő nemzedéknek!” 22. Zsoltár 25-31

 


Agapé Kalendárium 2021
„Nézzétek! Mikor eljön az idő, felnövesztem Dávid családjából az Igazságos Csemetét, aki helyesen ítél, és igazságosan kormányozza országát. Azokban a napokban Júda népe megszabadul, Jeruzsálem népe békességben él. Így hívják Jeruzsálemet: »Az Örökkévaló a mi igazságosságunk.«” Jeremiás 33:15-16

 


http://agape.punkosdi.hu/sites/default/files/kalendar2021_hirlevel.jpg
„Mert az Örökkévaló ismeretével betelik a föld, ahogy a tengert a víz beborítja. A vesszőszál, Isai gyökerének sarja, lobogó zászló lesz magasan a népek fölött. Őt keresik, hozzá jönnek mind a nemzetek, és megtisztelik lakóhelyét.” Ézsaiás 11:9-10

 


http://agape.punkosdi.hu/sites/default/files/kalendar2021_hirlevel.jpg
„Az Örökkévaló mondta ezt Uramnak: Ülj mellém, jobb oldalamra, míg ellenségeidet lábad alá vetem!” Zsoltárok 110:1
Kategóriák: