ifi alkalom

péntek, 2013, május 17 - 16:30

Felelős: Fábián Attila
Téma:

A Szentlélek jelenléte életünkben

Ha minden a terveink szerint alakul, akkor ezen a pénteken is bekapunk majd néhány falat finomságot. Tovább folytatjuk a Hitvallásunk feldolgozását. (Itt lehet felkészülni, ha szeretnétek a helyes válaszokért valamilyen jutalomban részesülni: http://agape.punkosdi.hu/9-szentlelek-munkaja )

Remélem, figyeltetek az elmúlt vasárnap az igehirdetésre, de hogy jobban emlékezzetek, inkább nézzétek meg mégegyszer: http://agape.punkosdi.hu/erot-kaptok-amikor-eljon-hozzatok-szentlelek-es...
Ha vannak kérdéseitek, akkor azokat is meg fogjuk beszélni. Ha a kérdéseken túl még marad időnk, akkor az alábbi témákat fogjuk érinteni:

 • A Szentlélek: személyes barát
  • valóságos személy
  • Isteni személy
  • segítő személy
 • A Szentlélek: erős barát
  • a teremtő Lélek
  • a kijelentő Lélek
  • az újjászülő Lélek
  • az erővel felruházó Lélek
 • A Szentlélek: valóságos barát
  • a Lélek ajándékai
  • a Lélek gyümölcse
  • a Lélekben való imádat

Az alkalom végén ismét lesz quiz: Máté 8. részéből készüljetek!

Az elmúlt vasárnapi igehirdetés vázlata:

Vesztek erőt

ApCs 1:8
Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.”
[Ézs 43,10]

Luk 24:49
És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.”

Erőt vesztek! amikor... (Nem a Szentlélek az erő!) Tanuim lesztek!

Mi is ez a megigért „erő”?

δύναμις (dünamisz) ( Strong sz: G1411)
1) erő
2) erőmegnyilvánulás, csoda(tevő erő)
3) képesség, lehetőség, hatalom, felhatalmazás
4) jelentés, értelem

Erőmegnyilvánulás

2Móz. 19,10-11
Akkor így szólt az ÚR Mózeshez: Menj a néphez, és rendeld el, hogy ma és holnap szenteljék meg magukat, és mossák ki a felsőruhájukat.
Legyenek készen harmadnapra, mert a harmadik napon leszáll az ÚR az egész nép szeme láttára a Sínai-hegyre.

A nagyfesz labor példája

5Móz. 4,24
Mert az ÚR, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten! Zsid12,29
Félelemmel, és engedelmes szívvel közeledjünk Istenhez!

Kik veszik a Szentlelket?

Az igazak, az alkalmasak, a jók ...? NEM!
Térjetek meg! Keresztelkedjetek meg! És veszitek...

Lk. 11,11-13
Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle,
vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki?
Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?”

Jak. 4,2-3
Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, .... azért, mert nem kéritek.
Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni.

Fontos, hogy miért kérjük

Lesztek nékem tanuim

Ézs. 43,10-13
Ti vagytok a tanúim - így szól az ÚR -, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz.
Én, én vagyok az ÚR, rajtam kívül nincs szabadító
Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen isten.
Ti vagytok a tanúim - így szól az ÚR -, hogy én Isten vagyok.
Ezután is csak én leszek! Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg?

ApCsel. 4,29-33
Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet;
te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által.”
Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét.
A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt.
Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon.