Pál apostol 10 fontos imádsága Isten népéért

D.A. Carson írt kitűnő könyvet Pál imádságairól, "Meghívás Páltól, és imádságaitól egy szellemi megújulásra és prioritásra" címmel.. Ebben a könyvben azt mondja, kutatnunk kell, hogy „felfedezzük, mi az amit ő Istentől kér nekik (a népnek, akikért imádkozik), és hasonlítsuk össze az eredményt azzal, amit, a mi átalában kérünk”.
Foglalkozzatok ezekkel az imádságokkal és szakítsatok időt arra, hogy így imádkozzatok a gyülekezet közösségéért. Még jobb, ha memorizáltok néhány verset ezek közül, és naponta imádkoztok így a gyülekezetért.

1. Pál hálát ad Istennek, népe mindenegyes tagjáért
Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van; Mert bizonyságom nékem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő Fiának evangyéliomában, hogy szüntelen emlékezem felőletek, Imádkozásaimban mindenkor könyörögvén, vajha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem Istennek akaratából, hogy hozzátok mehessek; (Róma 1,8-10.)
Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott. (1Kor. 1,4.)
Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben. (Efézus 1,16)
Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezésemben, Mindenkor minden én könyörgésemben mindenitekért nagy örömmel könyörögvén. (Filippi 1,3-4.)
Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, mindenkor ti értetek könyörögvén. (Kolossé 1,3.)
Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban; 3Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját. (1Thessz. 1,2-3a.)
Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, a miképen méltó is. (2Thessz. 1,3.)
Hálát adok az Istennek, a kinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reád könyörgéseimben éjjel és nappal (2Tim. 1,3.)
Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban. (Filemon 1,4.)

2.Pál bölcsességet és ismeretet kér számunkra
Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében. (Efézus 1,17.)
Azért mi is, a mely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcseségben és értelemben. (Kolossé 1,9.)

3. Pál azért imádkozik, hogy telve legyenek reménységgel
És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között. (Ef. 1,18.).
A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által. (Róma 15,13.)

4. Pál imádkozik, hogy békességben, és egységben éljenek
A békességes tűrésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint: Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját. (Róma 15,5-6.)
Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal! (2Thessz. 3,16.)

5. Pál imádkozik, hogy megerősödjenek (a belső emberben) szellemben.
Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben. (Efézus 3,16.)
..., hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között, És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint. (Efézus 1,18-19.)

6. Pál imádkozik, hogy megtanulják, hogyan maradhatnak meg Krisztusban
...Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben. (Efézus 3, 17a.)
A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben. (Efézus 3,18-19.)

7.Pál imádkozik azért, hogy növekedjenek az egymás iránti szeretetben.
A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén. (Efézus 18a.)
És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék. (Filippi 1,9a.)

8. Pál imádkozik megigazulásukért és tisztaságukért
És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben; Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára; Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására.  (Filippi 1,9-11.)
Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére. (Kolossé 1,9a)
Az Istent pedig kérem, hogy semmi gonoszt ne cselekedjete.. (2Kor. 13,7a.)
Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt.  (1Thessz. 5,23-24.)

9. Pál imádkozik, hogy túláradjon bennük a dicséret és a hála Isten iránt
Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. (Kolosé 1,12.)
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene. (2Kor 1,3.) 
Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. (Efézus 1,3.)
Mert e tisztnek szolgálata nemcsak a szenteknek szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt.  (2Kor. 9,12.)

10. Pál imádkozik a lehetőségért, hogy szolgálhasson közöttük
Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orczátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek hiányait. (1Thessz. 3,10.)

Andrew Hess: 10 Powerful Prayers the Apostle Paul Prayed Over God’s People. Church Leaders, http://www.churchleaders.com/ letöltés: 2016-04-08 cikke alapján. Szerkesztett változat.
Fordította: Csizmadia Erzsébet. Az igék a revideált Károli fordításból alapján idézettek.   

 

Kategóriák: