1. A Szentírás

Hisszük, hogy a Szentírás 66 könyve (39 ószövetségi és 27 újszövetségi könyv) Isten kinyilatkoztatott igéje.[i] Ő ihlette szent embe­reit,[ii] akik elmondták, leírták és továbbadták azt.[iii] A Szentírás Isten üdvözítő akaratának tévedhetetlen kinyilatkoztatása, történelmi csele­ke­deteinek megbízható forrása. Isten örök­érvényű igazságait tartalmazza.[iv] Belőle ismer­hetjük meg Istent és az örök életre vezető utat. A teljes Írás hitünk alapja, életünk szabályozója, legfőbb tanácsadónk. Ez az egyetlen kizárólagos tekintély, amellyel a tanításokat, a hagyomá­nyo­kat és a gyakorlatot megvizsgálhatjuk.[v][i] Ezt mondta nekem az ÚR: Én most a szádba adom igéimet (Jer 1,9)!

Amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az (1Thessz 2,13).

[ii] A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre (2Tim 3,16-17).

Az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyará­zatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek (2Pt 1,20-21).

[iii] Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek (1Kor 11,23).

Amit nektek írok, az az Úr parancsolata (1Kor 14,37).

Az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam (Gal 1,11-12).

Emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és Üdvözítőtől kapott parancsolatai (2Pt 3,1-2).

A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek - a neki adott bölcsesség szerint - szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére (2Pt 3,15-16).

Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség (1Jn 1,5).

[iv] Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad (Ézs 40,8).

Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el (Mt 24,35).

[v] Napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok (ApCs 17,11).

Álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyomá­nyokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok (2Thessz 2,15).

Mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg (1Thessz 5,21).

Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levélbeni intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak: ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön (2Thessz 3,14).