2. A Szentháromság

Hisszük, hogy van egy élő, örökkévaló Isten.[i] Az egy Isten az Atya, a Fiú és a Szent­lé­lek,[ii] e három ugyanazon lényegű, szétválaszt­ha­tat­lan, egyenlő méltóságú személy tökéletes egysége.

Valljuk, hogy Isten örökké élő, végtelen, minden­ható, mindentudó, mindenek fölött való, mindenütt jelenvaló, személyes szellemi lény.[iii] Tökéletes lénye meghaladja emberi felfogóké­pes­ségünket. Egyedül méltó imádatunkra, feltétlen szeretetünkre és engedelmességünkre.[iv][i] Az ÚR az Isten, és nincs más rajta kívül (5Móz 4,35).

Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR (5Móz 6,4)!

De az Úr igaz Isten, élő Isten ő, és örökkévaló király (Jer 10,10).

Egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben (Ef 4,6).

[ii] Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm." (Mt 3,16-17)

...megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe(n) (Mt 28,19).

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal (2Kor 13,13)!

Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. ... Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atya!" (Gal 4,4-6)

[iii] Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen (1Tim 1,17).

Én vagyok a mindenható Isten. Járj énelőttem, és légy feddhetetlen (1Móz 17,1)!

Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr (2Kor 6,18).

Az Istennek semmi sem lehetetlen (Lk 1,37).

Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt (Zsid 4,13).

Az Isten Lélek (Pneuma - Szellem) (Jn 4,24).

[iv] Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből (5Móz 6,5).

Szólj, mert hallja a te szolgád (1Sám 3,10).

Leborul a huszonnégy vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön-örökké élőt; koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják: „Méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett." (Jel 4,10-11)

„Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek." (ApCs 5,29)

Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg; a ház pedig megtelt a kenet illatával (Jn 12,3).