Agapé Böjt és Imahét :: 2022

2022. januárjának első hetében Böjt és Imahetet tart az Agapé Pünkösdi Gyülekezet. A járványhelyzeti korlátozások miatt az imahéthez az online térben lehet csatlakozni, zoom platformon erre a linkre kattintva. (Belépés 18:45-től.)

Január 3. és 8. között 19:00-20:00 között, minden nap más-más lelkipásztor vezetésével járulunk közösen az Úr elé. A pünkösdi egységet jeleníti meg, hogy az egyházunk különböző gyülekezeteiből, az ország 0különféle településeiről jelentkeznek majd be testvéreink, hogy könyörgésre buzdítsanak és vezessenek az imában minket. 

 

  • Hétfő: Rémán Dániel – MPE Kecel
  • Kedd: Németi Zsolt – Agapé Pünkösdi Gyülekezet
  • Szerda: Kocsis József – MPE Bakonycsernye
  • Csütörtök: Csóka Efraim – MPE Kiskőrös
  • Péntek: Dömötör Péter – MPE Hajdúsámson
  • Szombat: Cieklinski János – MPE Dudar

 

I m a t é m á k:

Január 3. (hétfő) – Téma: Mikor és hogyan imádkozzam?
Mikor?
Jézusról olvassuk: „Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.” (Mk 1,35)
„Szüntelenül imádkozzatok.” (1Thessz 5,17)
„Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.” (Mt 26,41)
Hogyan?
Sokféle módon imádkozhatunk helyesen, a lényeg, hogy összekapcsolódjunk az Úrral. Ne elégedjünk meg azzal, hogy tudjuk, Isten velünk van – vágyakozzunk meg is tapasztalni!

Január 4. (kedd) – Téma: Istentől kapott elhívásunk 1.
Személyes elhívásunk
„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16)
Kivétel nélkül mindenki, aki Krisztus testének tagja, elhívást kapott a tevékeny szolgálatra: „Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. … Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” (1Kor 12,12-27)
A gyülekezetnek mint közösségnek szóló elhívás
A gyülekezet Pál apostol szerint „az igazság oszlopa és erős alapja” (Károli: „erőssége” 1Tim 3,15), mivel hitünk alapvető tanítása, a Krisztusról szóló evangélium a gyülekezeten mint tartó pilléren nyugszik. Az igazság oszlopa, mert az „Igazság”-ra épült (Jn 14,6), továbbá mindig és mindenütt az igazságot hirdeti. Az igazság erőssége, mert a Sátán támadásaival szemben minden időben győztes marad (Mt 16,18; Róm 1,16). (Fábián József: Hitelveink nyomán)

Január 5. (szerda) - Téma: Istentől kapott elhívásunk 2.
A gyülekezet feladata az evangélium hirdetése
„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15)
A gyülekezet „só”, „világosság” és „hegyen épített város”: „Ti vagytok a föld sója… Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.” (Mt 5,13–14)
Hegyen épült város – feladata és szolgálata van az őt körülvevő társadalomban. A jó cselekedetek és szolgálatok területe nemcsak a gyülekezet, hanem a társadalom is, ahol a gyülekezet él. A gyülekezet hegyen épült város, mert az ingathatatlan és örökké megmaradó Kősziklán, Jézus Krisztuson alapul (Ef 2,20). (Lásd bővebben Fábián József: Hitelveink.)

Január 6. (csütörtök) – Téma: Szent Szellem keresztség és ajándékok
„Azután kitöltöm majd Lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.” (Jóel 4,1-2)
„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.” (ApCS 1,8)

Január 7. (péntek) – Téma: A bizonyságtétel, hitvallástétel alkalmai
„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az…” (Róm 1,16)
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” (Mt 28,19)
„Azok pedig kimentek és mindenütt prédikáltak: Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítette az Igét az azt kísérő csodálatos jelekkel.” (Márk 16,20 – rev. Károli)

Január 8. (szombat) – Téma: A családok helyreállása és megerősödése
Ábrahámról olvassuk: „Őt választottam ki arra, hogy megparancsolja maga után fiainak és háza népének is, hogy őrizzék meg az ÚR útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelelően, hogy az ÚR is beteljesítse, amit megígért…” (1Móz 18,19 – Úfo)
„Tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének őutána, hogy megőrizzék az Úrnak útját…” (1Móz 18,19 – Károli)
„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.” (Gal 6,2)
„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (Ján 8,36)