Agapé Ima és Böjthét :: 2023

2023. januárjának első hetében Böjt és Imahetet tart az Agapé Pünkösdi Gyülekezet amihez az online térben lehet csatlakozni, zoom platformon erre a linkre kattintva. (Meeting ID: 881 4259 4897. Belépés 18:45-től.)

Január 2. és 7. között 19:00-20:00 között, minden nap más-más lelkipásztor vezetésével járulunk közösen az Úr elé.
A pünkösdi egységet jeleníti meg, hogy az egyházunk különböző gyülekezeteiből, az ország különféle településeiről jelentkeznek majd be testvéreink, hogy könyörgésre buzdítsanak és vezessenek az imában minket.

 • Hétfő: Baráti Róbert – MPE Ózd
 • Kedd: Roóz Zoltán – MPE Sopron
 • Szerda: Szerdi Szilárd – MPE Kecskemét
 • Csütörtök: Lettner Gábor – MPE Reménység Pécs
 • Péntek: Földesi Tamás – MPE Bérea Zirc
 • Szombat: Németi Zsolt – MPE Agapé Pünkösdi Gyülekezet
 • Vasárnap: Lingné Ágnes – MPE Agapé Pünkösdi Gyülekezet

 

I m a t é m á k:


Január 2. (hétfő) – Téma: Egymás elfogadása és befogadása
„Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére.” (Róm 15,7)

Elgondolkodtató meglátás:

egy kissé (talán nem is kissé) zárt közösség vagyunk. Az újabb tagok nem, vagy csak ritkán friss megtérők, inkább más közösségből jönnek. Továbbá: nem úgy általában a gyülekezet, hanem konkrétan a tagok tudják bemutatni és megosztani az evangéliumot (az egyéni felelősséget nem tolhatjuk át a közösségre).

Adjunk hálát

az Úrnak azokért a testvéreinkért, akik alapvetően nyíltszívűek és befogadóak. Különös értékük van a gyülekezeti közösség belső építésében is, de a kívülállók elérésében is.

Imádkozzunk

 • készek és képesek legyünk kinyílni a kapcsolatteremtésre és a bizonyságtételre;
 • legyünk befogadó gyülekezet;
 • a távolmaradók és az elmaradók megújuljanak, visszatérjenek;
 • a bűnben élők megtérjenek;
 • akik járnak a gyülekezetbe, de még nem hoztak döntést, ne halogassák azt.

 


Január 3. (kedd) – Téma: Gyülekezetünk Ifi-Tini szolgálatáért
„De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.” (2Tim 3,14-15)

Adjunk hálát

az Úrnak gyülekezetünk fiataljaiért, a bennük rejlő értékekért.

Imádkozzunk

 • megtérésükért, elköteleződésükért; a már megtértek szolgálatáért, helytállásáért;
 • a tini-ifi csoportban a vezetés kérdéséért: jó megoldásért;
 • a társra váró fiatalok párválasztásáért: ki-ki találja meg a hozzá illő társat;
 • szüleikért, hogy vonzóan tudják bemutatni az Úr Jézus Krisztust.

 


Január 4. (szerda) - Téma: Gyülekezeti épületünk, imaházunk átépítése

„Így szól a Seregek URa: Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az ÚR háza újjáépítésének ideje. Az ÚR igéje azonban így szólt Haggeus próféta által: Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever?” (Haggeus 1,2-4)
„Így szól a Seregek URa: Gondoljátok meg, mi történik veletek! Menjetek a hegyekbe, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőítsenek engem! – mondja az ÚR.” (Haggeus 1,7-8)

Adjunk hálát

az Úrnak azért, hogy van imaházunk, ahol békességben összegyülekezhetünk, ahonnan rendszeresen élő adást közvetíthetünk a hívők erősítésére – és kívülállókat is elérhetünk.

Imádkozzunk

 • gyülekezeti épületünk, imaházunk átépítéséért, felújításáért;
 • szellemi vezetésért egyéni életünkre, gyülekezetünkre és az imaházépítésre nézve is;
 • hogy a felismert közösségi feladatokban a gyülekezetnek (továbbra is) segítő-támogató hozzáállása legyen;
 • az épületben-társasházban lakó szomszédok megbékéléséért, békéjéért.

 


Január 5. (csütörtök) – Téma: A Szent Szellem kiáradása
„Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (ApCs 2,39)
„Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is…” (Róm 12,6)

Adjunk hálát

az Úr Jézusnak azért, hogy ígéretét beteljesítette, és elküldte az ő Szellemét, aki most is munkálkodik bennünk és közöttünk.

Imádkozzunk

 • megtanuljunk Isten szerint gondolkozni és cselekedni. Pünkösdi gyülekezet vagyunk, de valahogy évek óta nem kapott teret a kitöltetés vagy nem volt friss történése;
 • vonjon be minket Isten dicsőítésének, imádatának fenséges, gyönyörű világába. Ne elégedjünk meg azzal, hogy eléneklünk néhány dalt, és ennyi. Hiányzik Isten imádata, az elcsendesedés, az Úr cselekedetei, az ajándékok használata. Lehet, hogy félünk vagy nem is tudjuk, hogyan kell ezt gyakorolni? Tudjunk ezen a területen is növekedni.

 


Január 6. (péntek) – Téma: Gyülekezetünk és egyházunk szellemi élete
„…és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.” (Fil 1,9-11)

Adjunk hálát az Úrnak

 • az elmúlt évben megtapasztalt oltalmáért, gondviseléséért (háború, energia és egyéb válságok; covid; stb.). Legyünk hálásak a 2023. év kezdetéért, amikor is új lappal indulhatunk;
 • élő közösséghez tartozunk, ahol növekedhetünk; hétről hétre egészséges szellemi táplálékot, tanítást kapunk.

Imádkozzunk

 • önmagunk személyes megújulásáért, továbbá a várható (és a nem várt) kihívásokban való helytállásért;
 • gyülekezetünk lelkipásztoráért, presbitereiért, vezetőiért és családjaikért (az utóbbiak biztosítják számukra a „háttérbázist”);
 • egyházunk elöljáróiért, mondjunk áldást rájuk! Kiemelten is vigyük az Úr elé elnökünket, Pataky Albert testvért (egészségének, erejének helyreállása);
 • hogy egyházunk ügye, helyzete rendeződjék, valamint a májusi választó közgyűlésért (Isten tökéletes akarata legyen a legfontosabb számunkra, ne az emberi szempontok).

Mindezekben kérjünk vezetést!

 


Január 7. (szombat) – Téma: Az evangélium hirdetése
„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.” (Márk 16,15-18)

Adjunk hálát

az Úrnak azért, hogy bizalommal van irántunk: a megbízás/kiküldés ma is, ránk is érvényes.

Imádkozzunk

 • magunkért és a gyülekezetünkhöz tartozókért: a bizonyságtételre való hajlandóság és felkészültség terén megerősödjünk, és ki tudjunk lépni a hozzánk közel élő emberek felé; hirdessük az evangéliumot, tegyünk bizonyságot egyszerűen és érthetően.
 • azért is, hogy ki tudjuk vetni szívünkből és gondolatainkból a büszkeséget, önteltséget. Az elmúlt évben többször is szólt Isten a tanítások által, hogy ezt vessük el magunktól. (Vö. Gal 5,19-22 A test cselekedetei… de a Lélek gyümölcse…)

 


Január 8. (vasárnap) – Téma: Megbocsátás
„és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” (Mt 6,12)
„…a nap ne menjen le haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek.” (Ef 6,26-27)

Adjunk hálát

az Úrnak azért, hogy a kegyelem ideje még nem járt le; még itt van a kellemes idő a megbocsátás gyakorlására is.

Imádkozzunk

azért, hogy tudjunk folyamatos megbocsátásban élni különféle viszonyainkban, kapcsolatainkban.