Agapé Ima és Böjthét :: 2024

2024. januárjának második hetében Böjt és Imahetet tart az Agapé Pünkösdi Gyülekezet amihez hétköznap az online térben lehet csatlakozni, zoom platformon erre a linkre kattintva.
(Meeting ID: 818 9154 8926 / 760634. Belépés 18:50-től.)
Hétvégén pedig a gyülekezetben személyesen lesz megtartva.
Minden nap más-más testvér vezetésével járulunk közösen az Úr elé:

Bevezető buzdítás
„A reménységben örvendezők, a nyomorúságban kitartók, az imádkozásban állhatatosak legyetek.” (Róm 12,11-12)
„Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!” (Lk 12,40)


I M A T É M Á K:


Január 8. (hétfő) 19:00-tól Zoomon:
Téma: Gyülekezetünk szellemi megújulása

„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” (Róm 12,2 Károli)

Adjunk hálát az Úrnak

 • az elmúlt évben megtapasztalt oltalmáért, gondviseléséért (háború, infláció, energiaválság stb.).
 • legyünk hálásak a 2024. év kezdetéért, amikor is új lappal indulhatunk;
 • mert élő közösséghez tartozunk, ahol növekedhetünk; hétről hétre egészséges szellemi táplálékot, tanítást kapunk.

Imádkozzunk a következőkért

 • Isten akarata szerint tudjunk változni, megújulni. Pl.: személyes imaéletünkben, továbbá a kihívásokban, ill. a helytállásban;
 • döntéseinkben az Isten tökéletes akarata legyen a legfontosabb számunkra, ne az emberi szempontok. Mindezekben kérjünk vezetést!
 • Isten tetszését keressük mindenben!

Imádkozzunk azért is, hogy

a mellettünk levő házban lakóknak tudjunk szolgálni (ne gyűlöljenek minket és ezáltal az evangéliumot).


Január 9. (kedd) 19:00-tól Zoomon:
Téma: Isten, ill. Jézus Krisztus megismerése

„Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (Jn 17,3)
„...és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön.” (Ef 1,18)
„Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!” (2Pt 3,18)

Megismerni Istent
Ez az örök élet. A kereszténység nem csupán vallás, vasárnapi alkalom, nem szabályok gyűjteménye, nem kínlódás a bűnök miatt. Isten nem egy automata (pl. bedobunk egy imát, ő pedig kiadja, amit kívánunk). Célunk megismerni Istent, vele közösségben lenni, időt tölteni az ő közelségében.

Megismerni Jézust
Célunk, hogy jobban, mélyebben megismerjük az Úr Jézus Krisztust (maga a gyülekezet is, és benne mi, én)
Valószínű, hogy ami rajtunk áll: keressük először az ő országát, és igazságát, s a többi ráadásul megadatik... (Mt 6,33)
Azért imádkozzunk, hogy legyen ilyen belső odafordulás Isten országa felé.


Január 10. (szerda) 19:00-tól Zoomon:
Téma: A Szent Szellem kiáradása

„Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.” (ApCsel 2,17-18)
„Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (ApCsel 2,39)
Az angyal mondja János apostolnak: „Az Istent imádd, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke.” (Jel 19,10)

Adjunk hálát
az Úr Jézusnak azért, hogy ígéretét beteljesítette, és elküldte az ő Szellemét, aki most is munkálkodik bennünk és közöttünk.

Imádkozzunk a Szent Szellem megújuló és megújító kiáradásáért:
a Szent Szellem jelenléte, kiáradása, munkája erősödjön közöttünk;
megtanuljunk Isten szerint gondolkozni és cselekedni. Pünkösdi gyülekezet vagyunk, de évek óta nem kapott teret a kitöltetés vagy nem volt friss történése.

Imádkozzunk, hogy gazdagon adassék a gyülekezetünk minden tagjának a prófétaság Lelke (Jel 19,10), ill. a prófétálás ajándéka (1Kor 12,10).

Imádkozzunk új szolgálattevőkért:

 • imaóra vezetőkért,
 • alkalomvezetőkért,
 • Márta-csoport vezetőért,
 • és új csoportért.

Január 11. (csütörtök) 19:00-tól Zoomon:
Téma: Gyümölcstermés a Szent Szellem által

„Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” (Jn 15,4-5)
„Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét.” (Zsid 13,15)
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.” (Gal 5,22-23)

A „Lélek gyümölcse” (egyes számban, mert szoros egységet alkot, mint pl. a narancs gerezdjei): nem a hívő ember erőfeszítésének eredménye – noha az odaszánást sem mellőzi –, hanem a Szent Szellem munkája a Krisztussal egységben élő hívőben. Krisztus jellemét formálja ki bennünk!

Imádkozzunk
hogy teremjünk gyümölcsöt személyes életünkben és a gyülekezetben. A hit a hétköznapok része, a mindennapokban van jelen. Az Úrral való járásban termünk gyümölcsöket.

Imádkozzunk megtérőkért (akik a vallástételünk gyümölcsei lehetnek):

 • a gyülekezet háza tájáról: bibliakör, tini, ifi;
 • kívülről jövők;
 • belülről: akár nem hívő családtag, akár hívő volt, de elszakadt az Úrtól.

Imádkozzunk azokért is, akiknek megújulásra van szükségük.


Január 12. (péntek) 18:00-tól a gyülekezetben:
Téma: Imaházunk felújítása, átépítése?

„Ekkor eltávozott Mózes elől Izráel egész közössége. Azután eljött mindenki, akit a szíve indított, akit a lelke hajtott, és elhozta az ÚRnak szánt felajánlását a kijelentés sátrának elkészítéséhez, az ott végzendő szolgálathoz és a szent ruhákhoz. Eljöttek a férfiak az asszonyokkal együtt, mindenki, akit a szíve arra indított, és hoztak boglárokat, függőket, gyűrűket, nyakláncokat és mindenféle arany ékszert. Mindenki ajánlott föl aranyból való ajándékot az ÚRnak.” (2Móz 35,20-22)
Adjunk hálát az Úrnak azért, hogy van imaházunk, ahol békességben összegyülekezhetünk, mi magunk is épülhetünk, továbbá ahonnan élő adást közvetíthetünk, s ezáltal több kívülállót elérhetünk.

Imatémák:

 • építkezés, felújítás, tervezés, anyagiak. Az Úr vezesse és határozza meg a munkát.
 • vezetésért: felújítsuk-e a meglévőt vagy vásároljunk másikat?
 • vezetésért: ismerjük fel az építkezés helyét és idejét;
 • bátorságért: merjünk hittel lépni a felismert feladatokban;
 • egységért: a feladatokban a gyülekezetnek segítő-támogató hozzáállása legyen;
 • (ismételten) az épületben-társasházban lakó szomszédok megbékéléséért, békéjéért.

Január 13. (szombat) 16:00-tól a gyülekezetben:
Téma: Engedelmesség Istennek

„…örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.” (Zsid 5,9)
„Mi tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek, akit azoknak adott Isten, akik engedelmeskednek neki.” (ApCsel 5,32)
„A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.” (Jak 3,17)

Miben kell engedelmeskedni Isten számára?
Imádkozzunk azért, hogy tanuljunk meg Istennek engedelmeskedni:

 • szívesen,
 • azonnal,
 • teljesen.

 


Január 14. (vasárnap) 9:00-tól a gyülekezetben:
Téma: Bizalom Istenben

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!” (Péld 3,5)
„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.” (Zsolt 37,5)

Mit jelent a bizalom fogalma a Biblia szerint?
Mi ennek a következménye az életünkre nézve?
Imádkozzunk azért, hogy tudjunk megbízni az Úrban egyénként és közösségként egyaránt.