2.1. Az Atya

Hisszük, hogy az Atya forrása, oka és célja minden létezőnek, ő teremtett mindeneket.[i] Fenntartja és kormá­nyozza a világmindenséget. Igaz és szent, irgalmas és könyörületes, jóságos és gondvi­selő,[ii] imameghallgató.[iii] Ő a szeretet.[iv] Minden­ható, mindenütt jelenvaló, mindentudó és bölcs.[v][i] Elolvasandó: 1Móz 1. és 2. f.

Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van... ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette... (ApCs 17,24-26).

Hisz atyád ő, ki teremtett, ő alkotott s erőssé tett (5Móz 32,6).

Hiszen te vagy a mi atyánk... URam, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk (Ézs 63,16).

[ii] Árváknak atyja, özvegyek védője az Isten (Zsolt 68,6).

Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz (Zsolt 103,13).

Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas (Lk 6,36).

[iii] Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked (Mt 6,6).

[iv] Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg... (2Thessz 2,16).

Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet (1Ján 4,8).

Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk (1Jn 3,1).

[v] Istennél minden lehetséges (Mt 19,26).

Milyen nagy alkotásaidnak száma, URam! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel (Zsolt 104,24).

Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem (Zsolt 139,7-10).

Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk (Zsid 4,13).

Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért (Róm 8,27).

Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai (Róm 11,33)!

Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen (1Tim 1,17).

Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt ... dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat (Mt 5,16).