2.2. A Fiú

Hisszük, hogy a láthatatlan Isten képe az Úr Jézus Krisztus, az élő Isten egyszülött Fia.[i] Örök­kévaló Isten,[ii] aki az emberiség megváltása érdekében valóságos emberi testet öltött magá­ra.[iii] A Szentlélek által fogantatott, és szűz Mária szülte.[iv] Emberként élt, a bűn valóságos kísértését megismerte, de bűntelen maradt.[v] Tanítása, csodái, engedelmessége tanúsítják, hogy ő a megígért Messiás.[vi] Vállalta miattunk, értünk, helyettünk a bűnhődést[vii] és bűneinkért a kereszthalált.[viii] Megdicsőült testben támadt fel, és a menny dicsőségébe tért vissza. Az Atya jobb­ján ül, közbenjár és esedezik értünk, aján­dé­kokat ad a gyüle­kezetnek, uralkodik minden teremtmény fölött.[ix]

Hisszük, hogy újra eljön a gyülekezetért hata­lommal és dicsőséggel, hogy megítélje a népeket.[x][i] Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett (Kol 1,15-16).

Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött (Jn 1,3).

„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." (Mt 16,16)

[ii] Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige (Jn 1,1).

[Krisztus,] aki Isten mindenek felett: áldott legyen mindörökké (Róm 9,5).

[iii] De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve... (Gal 4,4).

[iv] „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. ... A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának." (Lk 1,30-35)

„József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből." (Mt 1,20-21)

[v] Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt (Zsid 4,15).

[vi] És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia (Jn 6,69 - Károli).

Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia (Jn 20,31).

Az asszony így felelt: „Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent." Jézus ezt mondta neki: „Én vagyok az..." (Jn 4,25-26).

[vii] Vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen (Ézs 53,5).

[viii] Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig (Fil 2,6-8).

Üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük (Zsid 7,25).

[ix]„Meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül..." (Mt 26,64).

Egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus (1Tim 2,5).

Az Isten jobbján van, és esedezik is értünk (Róm 8,34).

És ő „adott" némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére... (Ef 4,11-12).

Aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők (1Pt 3,22).

...feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. „Az ő lábai alá vetett mindent", és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben (Ef 1,20-23).

[x] És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel (Mt 24,30).

Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára (Mt 25,31).

És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel (Mk 13,26).

Az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival (2Thessz 1,7).

Íme, eljött az Úr szent seregeivel... (Júd 14).

És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és rajta egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura (Jel 19,11-16).