2.3. A Szentlélek

Hisszük, hogy a Szentlélek[i] isteni személy.[ii] Biztosítja a teremtettség rendjét, életet ad és éltet; ő vonzza az embereket és meg­győzi őket;[iii] újonnan szül, Krisztus testébe merít, megszentel, feltámaszt;[iv] erőt ad, vigasz­tal, tanít, vezet, esedezik értünk;[v] Krisztust dicsőíti,[vi] megtermi bennünk a Lélek gyümöl­csét,[vii] ajándékokat ad.[viii]

Valljuk, hogy a Szentlélek különböző nevei az ő lényére és munkájára utalnak: Isten Lelke, Krisztus Lelke, örökkévaló Lélek, vigasztalás Lelke (Pártfogó), igazság Lelke, kegyelem Lelke, élet Lelke.[ix] Jelképei személyi­ségének és mun­kál­kodásának egyes vonásait fejezik ki: tűz, szél, víz, pecsét, zálog (előleg), kenet (olaj) és galamb.[x][i] Szent Szellem - héberül: Rúach Kódes (Ézs 63,11; Zsolt 51,13), görögül: (to) Hagion Pneuma (Mt 28,19; Lk 12,10.12; ApCs 1,8; 1Kor 6,19 stb.) és Pneuma Hagion (Mt 12,32; Jn 20,22; ApCs 2,4; Zsid 2,4 stb.).

[ii] „Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek... Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek." (ApCs 5,3-4)

[iii] Engem Isten Lelke alkotott, a Mindenható lehelete éltet (Jób 33,4).

És amikor eljön, meggyőzi a világot a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében... (Jn 16,8-11­­ - Károli).

[iv] A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet (Jn 6,63).

„Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. ... A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született." (Jn 3,5.6.8)

Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk (1Kor 12,13).

Kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által (2Thessz 2,13).

Életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által (Róm 8,11).

[v] Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek... (ApCs 1,8).

Jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó (Vigasztaló) nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok (Jn 16,7).

A Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell (Lk 12,12).

Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek (Jn 16,13).

Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. ...maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal (Róm 8,26).

[vi] Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek (Jn 16,14).

[vii] A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás (Gal 5,22-23).

[viii] A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz (1Kor 12,4).

De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja (1Kor 12,11).

[ix] Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé (Róm 8,9).

Az Isten Lelke megnyugszik rajtatok (1Pt 4,14).

[Krisztus] örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek... (Zsid 9,14).

Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét... (Jn 14,16-17).

Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tapodja ... és a kegyelem Lelkét megcsúfolja (Zsid 10,29)?

Az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől (Róm 8,2).

[x] Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket (Mt 3,11).

A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született (Jn 3,8).

Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek (ApCs 2,2).

„Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!" Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni (Jn 7,38-39).

Eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására (Ef 1,13-14).

Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan (1Jn 2,20).

Bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; sőt amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság; és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne (1Jn 2,27).

Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll (Mt 3,16).