6.2. A megigazulás

Hisszük, hogy a megigazulás[i] Istennek az a kegyelmi döntése, mely szerint Jézus Krisztus váltsághalála és meg­váltó műve alapján a megtérő bűnöst felmenti a bűnösség vádja és a bűneiért járó büntetés alól, kegyelmébe fogadja, és Krisztus igazságát neki tulajdonítva az Istennel való közösségét helyre­állítja. Ez akkor történhet meg, ha a bűnös em­ber hittel elfogadja Krisztust megváltójául, és elismeri az ő kizárólagos üdvösségszerző érde­mét.[i] Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében (Róm 5,1-2).

Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által (Róm 3,24).