6.4. A megtérés és az újjászületés

Hisszük, hogy minden embernek szük­sége van megtérésre[i] és újjászüle­tésre,[ii] hogy Isten gyermekévé le­gyen,[iii] és helyreálljon benne az új teremtés által az isteni képmás.[iv]

Miután az ember a Szentlélek munkája által felismeri elveszett, bűnös állapotát,[v] személyes felelőssége, hogy megbánva és megvallva bűneit, elforduljon addigi életmód­jától,[vi] odaforduljon Istenhez,[vii] hittel elfogadja Jézust megváltó­jául[viii] és új, Istennek tetsző életet kezdjen.[ix]

A megtérést az ember gondolkodásmódjá­nak,[x] értékrendjének és cselekedeteinek megvál­tozása bizo­nyítja.[xi] Isten az önkéntes döntés nyomán a bűnbocsánat békéjét[xii] és örömét[xiii] ajándékozza a megtérőnek, aki az Ige és a Szentlélek együttes munkája által „felülről", újonnan születik.[xiv] Az újjászületés egy új, szellemi valóság és állapot kezdete az ember életében.

A megtérés és az újjászületés két külön­böző, de szorosan összetartozó esemény.[xv][i] Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet (Lk 19,10).

És hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve (Lk 24,47).

Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa (Mt 4,17).

Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen (2Pt 3,9).

[ii] Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek (Jn 3,5-7).

[iii] Isten elküldte Fiát, ... hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atya." (Gal 4,4-6)

Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által (Gal 3,26).

[iv] Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre (2Kor 5,17).

[v] És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett (Jn 16,8-11).

[vi] Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól (1Jn 1,9).

Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek (ApCs 3,19).

[vii] Ezt mondja a Seregek URa: Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek URa, és én is hozzátok térek (Zak 1,3)!

[viii] Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne (Kol 2,6).

[ix] Olvasandó: A tékozló fiú példázata (Lk 15,11-24).

[x] Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm 12,2).

[xi] Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak (Lk 3,8).

Térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan (ApCs 26,20).

[xii] Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által (Róm 5,1).

[xiii] Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen (Zsolt 51,14).

Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre (Zsolt 97,11).

[xiv] Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek (Jn 1,12-13).

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre (2Kor 5,17).

[xv] Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát (ApCs 2,38).