6.5. A megszentelődés

Valljuk, hogy a „megszentelt" bibliai fogalom jelentése: elkülönített. A hívő ember helyzetét tekintve egyrészt elkü­lönített a világtól, bűntől, mert attól tartózko­dik,[i] másrészt Isten számára elkülönített személy, neki él, ezért szent.[ii]

Hisszük, hogy a megszentelődés a Szentlé­lek munkája a hívőben,[iii] mely által Jézus Krisztus jelleme egyre jobban kiformálódik az életében.[iv] Ez tehát nem egyszeri, egyetlen meg­határozott esemény, hanem folyamat, amely az újjá­szüle­téskor kezdődik, és a földi életpálya végéig tart.[v] A gyakorlati életszentségre való tö­rek­vés,[vi] az Úrhoz méltó életvitel minden hívő­nek feladata.[vii][i] Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet (Róm 6,22).

Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett (Ef 4,22-24).

[ii] A Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett (1Kor 1,2).

[iii] Az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre: Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen (1Pt 1,2).

[iv] Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között (Róm 8,29).

Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre (2Kor 3,18).

[v] Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára (Fil 1,6).

[vi] Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat (Zsid 12,14).

Hanem - mivel ő, a Szent hívott el titeket - magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint meg van írva: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok." (1Pt 1,15-16)

[vii] Hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében (Kol 1,10).